Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Scheiden van afvalwaterstromen

Afvalwater kan beter worden verwerkt als de verschillende deelstromen zoveel mogelijk worden gescheiden. Momenteel is daarvoor de infrastructuur nog niet aanwezig, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Deelstromen gaan wellicht lokaal of regionaal gescheiden behandeld worden.

Op die toekomstige ontwikkelingen kan bij nieuw te bouwen of te renoveren kantoorgebouwen worden geanticipeerd door urine, fecaliën en grijs water als drie verschillende deelstromen in te zamelen en te transporteren. Hiervoor kunnen in het gebouw alvast de nodige leidingen worden aangelegd. De deelstromen worden in het gebouw dus op voorhand gescheiden en (zolang in de openbare ruimte nog slechts één rioolbuis ligt) buiten het gebouw samengevoegd.

Beschrijving van het systeem

Voor een goede scheiding zouden drie deelstromen gescheiden moeten worden. Grijs water kan eenvoudig worden afgekoppeld. Voor het volledig scheiden van urine en fecaliën zijn speciale toiletten nodig. Goede toiletten die urine en fecaliën scheiden zijn nu niet (meer) op de markt. Om een deel van de urine te scheiden kunnen (watervrije) urinoirs worden gebruikt.

Zodra er betere urinescheidingstoiletten op de markt zijn, kan een volledige scheiding plaatsvinden. Daartoe zouden de benodigde leidingen nu alvast kunnen worden aangelegd.

De stromen kunnen binnen het kantoorgebouw in drie verschillende leidingen blijven en buiten het gebouw worden samengevoegd. Mocht de gemeente of het waterschap het gescheiden inzamelen van grijs water of urine op termijn verder ontwikkelen, dan is uw organisatie hierop voorbereid.

Kantoor - scheiden stromen // kantoor_-_scheiden_stromen.jpg (111 K)

Beheer

De urineleidingen kunnen verstopt raken met urinesteen. Regelmatig doorspoelen met bijvoorbeeld mierenzuur (WC-eend) wordt daarom aanbevolen.

Effecten/voordelen

Een urinoir in toilet of badkamer wordt door veel mensen als comfortverhogend ervaren.

Het anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen maakt de waterketen flexibeler en daardoor duurzamer, maar levert op de korte termijn geen directe milieuwinst op.

Overig

Er zijn momenteel geen goede urinescheidingstoiletten in de handel.

Met behulp van een voedselrestenvermalen zou het GF-afval aan de fecaliën kunnen worden toegevoegd (met het oog op latere biogasproductie). Daarbij moet er wel op worden gelet dat er niet alsnog extra water uit de gootsteen op de zwartwaterleiding wordt geloosd.

Ervaringen

Met deze vorm van inzameling en transport is in Nederland op deze schaal nog geen ervaring opgedaan.

Terug