Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine inzamelen voor struvietwinning

Fosfor is een delfstof. De wereldvoorraad ervan is eindig. Daarom is recyclen van fosfor - bijvoorbeeld door terugwinning uit afvalwater - van groot belang. Het merendeel van de fosfor in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kan de erin opgeloste fosfor worden omgezet in struviet. Dit is een fosfaatmeststof die weer als kunstmest kan worden toegepast.

Beschrijving systeem

In het kantoor worden watervrije urinoirs en/of urinescheidingstoiletten geplaatst. Via een aparte leiding loopt de urine in een opslagtank. Periodiek wordt de urine door een tankwagen opgehaald, waarna de urine op een verwerkingslocatie wordt verwerkt tot struviet (een fosfaatmeststof).

Het zwarte water (toiletspoelwater) en het grijze water zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening, zoals een compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Kantoor - urine struviet // kantoor_-_urine_struviet.jpg (119 K)

Beheer

De urineleidingen kunnen verstopt raken met urinesteen. Regelmatig doorspoelen met bijvoorbeeld mierenzuur (WC-eend) wordt daarom aanbevolen.

Effecten/voordelen

Door plaatsing van urinoirs kan bijna 50% van de urine worden gewonnen.

Overig

Er zijn momenteel geen goede urinescheidingstoiletten in de handel.

Ervaringen

Met deze vorm van inzameling en transport is in Nederland op deze schaal onder andere ervaring opgedaan bij het waterschapskantoor van Reest en Wieden en het provinciehuis in Drenthe.

Verschillende waterschappen hebben op een RWZI een struvietreactor waar de urine verwerkt zou kunnen worden.

Terug