Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Het zuiveren van afvalwater in een RWZI kost relatief gezien veel energie (voor transport en beluchting). Daarnaast zijn er chemicaliën nodig om het zuiveringsproces goed te sturen. Veel mensen geven er daarom de voorkeur aan om afvalwater met meer natuurlijke systemen te zuiveren.

Een robuuste en eenvoudige manier om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Een helofytenfilter kan normaal afvalwater uit kantoorgebouwen goed verwerken; aanpassingen in het kantoor zijn niet nodig.

Beschrijving systeem

Het afvalwater wordt via een voorbezinktank en vetvang naar het helofytenfilter geleid. Na passage door het filter kan het effluent naar de bodem of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Het filter kan desgewenst zo worden geconstrueerd dat wordt voldaan aan de lokaal specifieke lozingsnormen.

Een helofytenfilter vraagt wel enige ruimte. Gemiddeld zal dat per persoon zo’n 1 m2 zijn. Bij kantoren is meestal voldoende ruimte voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter aanwezig. Deze ruimte kan worden gevonden naast het gebouw of in de groenstroken tussen de kantoren. Vaak kan dit worden meegenomen in het stedenbouwkundig plan en worden ingepast in het landschap als onderdeel van de groenstructuur.

Daarnaast is het mogelijk om een helofytenfilter op het dak van het kantoor aan te leggen, waardoor het tevens bijdraagt aan het beheersen van het binnenklimaat.

Kantoor - helofytenfilter // kantoor_-_helofyten.jpg (120 K)

Beheer

In de voorbezinktank/vetvang zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd. Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid.

Effecten/voordelen

Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater. Het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de terreinbeplanting worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Het gezuiverde afvalwater kan ook als irrigatiewater in de beplanting worden gebruikt.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder nutriënten, ziekteverwekkers en microverontreinigingen. Toch is de kwaliteit van het gezuiverde water niet altijd voldoende voor een directe lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Een helofytenfilter vervult in het stedelijk gebied tal van andere waardevolle functies. Het heeft een natuurlijke uitstraling en kan een natuur- of een recreatieve functie hebben. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het stedelijk klimaat, onder andere door verlaging van de temperatuur op warme dagen.

Ervaringen

Helofytenfilters worden al jarenlang veelvuldig toegepast.

Beluchte helofytenfilters zijn relatief nieuw; er zijn enkele ervaringen mee in Nederland en België.

Terug