Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zuiveringsveld

Huishoudelijk afvalwater kan goed in een helofytenfilter (of wilgenfilter) worden gezuiverd. Het riet dat op het filter groeit moet jaarlijks worden gemaaid en verwijderd.

Een variant daarop is een zuiveringsveld waarop geen helofyten (waterplanten) staan, maar gewassen die vooral veel biomassa produceren. De gewassen nemen zoveel mogelijk nutriënten uit het afvalwater op. Door deze te oogsten en (al dan niet na compostering) op het land te brengen, worden de nutriënten weer teruggebracht in de kringloop. Daarbij kan worden gedacht aan gewassen als maïs of olifantsgras.

Een dergelijk systeem functioneert net zo als een helofytenfilter, maar de dimensionering is meer aangepast aan een maximale biomassaproductie.

Beschrijving systeem

Het afvalwater wordt via een vrijvervalriool, een voorbezinktank en een vetvang geloosd op het zuiveringsveld. Het afvalwater sijpelt via drains in de bodem (percoleren). De planten nemen de nutriënten op en het bodemleven zuivert het percolatiewater voordat het verder in de bodem trekt. De biomassa wordt jaarlijks gemaaid en lokaal gecomposteerd. Overtollig water wordt via de drains afgevoerd.

Kantoor - zuiveringsveld // kantoor_-_zuiveringsveld.jpg (49 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Het slib uit de voorbezinktank moet regelmatig worden afgevoerd.

Effecten/voordelen

Bij hergebruik van effluent moet, zeker als dit ook afkomstig is van het zwarte water, altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Overig

De teelt van biomassa (als landbouwgewas) is over het algemeen niet rendabel. Dat wordt wellicht anders als die teelt tevens inkomsten genereert door de verwerking van afvalwater.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen met een dergelijk zuiveringsveld.

Terug