Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparing en grondstoffenhergebruik

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 30% van ons drinkwater wordt gebruikt als toiletspoeling. Een belangrijke waterbesparing kan worden bereikt door het gebruik van toiletten die geen of weinig water gebruiken.

Een schuimtoilet is een voorbeeld van een toilet dat extreem weinig water gebruikt en goed toepasbaar is in kantoren. Doordat de urine en fecaliën vrijwel droog worden ingezameld, leent deze inzameling zich voor lokale compostering. Dit zou goed kunnen met een gelaagd compostvat. Het plaatsen van schuimtoiletten en een composteerbak vergt bouwkundige aanpassingen. Deze toepassing is alleen geschikt voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Een andere oplossing is om zoveel mogelijk spoelwater te hergebruiken. Dat kan bijvoorbeeld met het Semilla-systeem, waarbij door zeven en verdamping zoveel mogelijk water aan de urine en fecaliën wordt onttrokken en hergebruikt. De reststromen worden tot vloeibare mest (urine) en compost (fecaliën) verwerkt.

Na compostering kan de organische stof, met daarin een belangrijk deel van de nutriënten, als meststof worden gebruikt. Let wel, de mestwetgeving verbiedt het gebruik van niet-gecertificeerde meststoffen in de landbouw. Op deze wijze verkregen compost kan daarom niet in de landbouw worden afgezet.

Beschrijving systeem

In het kantoor worden schuimtoiletten geplaatst. Deze voeren de urine en fecaliën met schuim (vrijwel zonder water) af naar een opslagtank. Vanuit de opslagtank worden fecaliën en urine in een lagencomposteerinrichting gecomposteerd. Na volledige compostering kan de compost in groenstroken of boomgaarden worden aangewend.

Het grijze water, afkomstig van de keuken en fonteintjes, wordt lokaal in een helofytenfilter gezuiverd of afgevoerd naar de riolering.

Kantoor - waterbesparend + grondstoffen // kantoor_-_waterbespating_en_grondstoffen_hergebruik.jpg (49 K)

Beheer

Schuimtoiletten en compostbak vergen periodiek beheer. De compost uit een composttoilet kan voor eigen gebruik in moestuin of andere beplanting worden aangewend.

Overig

Er moet rekening mee worden gehouden dat de compost nog ziekteverwekkers en microverontreinigingen kan bevatten. Het uit de compostbak komende lekwater (percolaat) bevat naast ziektekiemen een hoge dosis nutriënten. Dit percolaat kan samen met het grijze water worden afgevoerd.

Terug