Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogaswinning

Afvalwater bevat veel chemische energie in de vorm van organische stof. Er zijn mogelijkheden om deze energie via vergisting terug te winnen. Dat kan met een (anaërobe) vergister.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient, voor een zo optimaal mogelijke energiewinning, zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval komt met het zwarte water in een opslagtank en wordt van daaruit naar een anaërobe vergister (bijvoorbeeld een UASB) gepompt. Door biologische activiteit ontstaat er slib en methaan. Het slib moet periodiek worden afgevoerd.

Het resterende grijze water (fonteintjes en keuken) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening, zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Kantoor - UASB // kantoor_-_uasb.jpg (43 K)

Beheer

De vergister vergt regelmatig controle en beheer. Het slib moet periodiek worden afgevoerd.

Ervaringen

Met deze vorm van biogaswinning is in Nederland in één pilot (Sneek) op deze schaal ervaring opgedaan. Momenteel loopt er een nieuwe pilot in Kerkrade (SuperLocal).

Terug