Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Een mogelijke wildgroei aan systemen

Sommige beheerders en toezichthouders vrezen de pluriformiteit die zal ontstaan bij de ontwikkeling van decentrale systemen. Zij zien liever dat overal dezelfde techniek wordt toegepast.

Maar diezelfde pluriformiteit is er nu ook al. Bijna geen twee RWZI’s zijn hetzelfde, en elk rioolstelsel heeft zijn eigen eigenaardigheden. Dat is ook logisch. Het systeem is geleidelijk aan opgebouwd en telkens werd de nieuwste technologie toegepast. Onze afvalwatersystemen kennen veelal afschrijvingstermijnen van 30 – 60 jaar en laten dus ook een technologieontwikkeling zien van 30 – 60 jaar.

Het is vanuit die gedachte helemaal niet logisch om nu, in het begin van de 21e eeuw, vanuit het oogpunt van uniformiteit dezelfde technologie toe te passen als in het midden van de vorige eeuw. En ook niet om ervan uit te gaan dat die technologie halverwege de huidige eeuw nog steeds zal voldoen. Ons afvalwatersysteem zal veranderen. En nieuwe technieken en systemen zullen hun intrede doen. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe we kunnen omgaan met de pluriformiteit die er al is en ook in de toekomst zal zijn.

Om bij beheerder en toezichthouder draagvlak te verkrijgen, kan het goed zijn de risico’s van de pluriformiteit in beeld te brengen en gezamenlijk aan te geven hoe die risico’s vervolgens beperkt kunnen worden.

Terug