Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lagere kosten

Vrijwel iedereen streeft naar een oplossing tegen de laagste kosten. Als partijen minder hoeven te investeren, of minder kwijt zijn aan het jaarlijkse beheer, dan zal het draagvlak voor een systeem snel toenemen. Zeker als het verschil substantieel is.

Toch zijn kostenplaatjes vaak lastig te maken. Er is immers nooit een geheel blanco situatie, waarin twee alternatieven tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Al gedane investeringen in riolering of RWZI beïnvloeden vaak de uitkomsten van de kostenvergelijking. De kosten voor afschrijving, beheer en onderhoud worden soms voor een bepaalde periode toegerekend aan de nieuwe voorziening.

Verder is het lastig dat kosten en baten niet altijd bij dezelfde partijen terecht komen. Investering in een decentraal systeem kan een gemeente veel rioleringskosten besparen, maar kan een waterschap juist geld kosten.

Nieuwe sanitatie is niet per definitie goedkoper of duurder dan conventionele sanitatie. Per project zal een goede analyse gemaakt moeten worden, waarbij de kosten en baten ook voor de verschillende partijen uitgesplitst moeten worden. Het inzichtelijk maken van de verdeling van de kosten (en opbrengsten) kan bijdragen aan het draagvlak voor een project.

Terug