Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Het creëren van draagvlak

Voor zoiets nieuws als nieuwe sanitatie is niet altijd bij iedereen draagvlak. Om projecten te laten slagen, is voldoende draagvlak echter wel van belang. Daarbij gaat het om draagvlak zowel binnen de eigen organisatie, bij de bewoners in de buurt als bij de andere betrokken organisaties. Iedereen en elke organisatie heeft vaak zijn eigen argumenten om bepaalde oplossingen nu juist wel of niet te omarmen. Het is van belang te inventariseren welke partijen bij een project betrokken zijn en welke afwegingen zij maken bij het nemen van een beslissing.

Stakeholder-analyse

Zeker bij grotere projecten is het van belang om in het begin van het proces een stakeholder-analyse te maken, om na te gaan bij welke stakeholders er draagvlak is en bij welke nog niet, en waar dat op is gebaseerd. Daarbij moet worden bedacht dat er ook binnen een organisatie meerdere stakeholders kunnen zijn, die vaak elk hun eigen afwegingen maken. Zo zal een afdeling Watersystemen soms andere afwegingen maken dan de afdeling Zuiveringsbeheer of de afdeling Beleid & Innovatie.

Afwegingen

In de praktijk komen we onder andere de volgende motieven tegen die invloed hebben op het draagvlak voor nieuwe sanitatie:

  • Onbekend maakt onbemind
  • Het ontbreken van kennis
  • Een mogelijke wildgroei aan systemen
  • De wens tot innovatie
  • De wens tot duurzaamheid
  • Lagere kosten
  • Het belang van partijen bij realisatie
  • Bijdrage aan huidig of toekomstig beleid

Klik op het menu links voor meer over deze motieven.

Terug