Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Rechtstreeks lozen op oppervlaktewater

Een boerenwoning in het buitengebied heeft slechts een beperkte vuillast. Als het afvalwater van zo’n woning ongezuiverd geloosd zou worden, wordt feitelijk de situatie van voor 1950 teruggebracht. Dit kan te rechtvaardigen zijn als:

  • de watergang/sloot zelf voldoende zuiverend vermogen heeft
  • deze geen ecologische functie heeft
  • lozing van afvalwater hierop geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert
  • én de hoeveelheid afvalstoffen ten opzichte van de overige belasting vanuit de omgeving zeer beperkt is

Beschrijving systeem

Het afvalwater loopt vanuit de riolering binnenshuis via een leiding direct naar het oppervlaktewater. Er zijn geen voorzieningen die het afvalwater zuiveren.

Boerderij - Geen voorziening // boerderij_-_geen_voorzieningen.jpg (27 K)

Effecten

Nabij het lozingspunt zal het oppervlaktewater zwaar belast worden met organische stof en meststoffen. Door verdunning en biologische reiniging neemt de vervuiling met de afstand af.

Relatief gezien is de milieubelasting beperkt. Toch zijn oplossingen waarbij helemaal van zuivering wordt afgezien in het algemeen ongewenst. De kans op stankoverlast, een slechte waterkwaliteit en milieuhygiënische risico's is groot.

Ervaringen

Deze situatie kennen we vooral vanuit het verleden. Tegenwoordig komt het geheel ongezuiverd lozen eigenlijk niet meer voor.Terug