Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Eigen biogaswinning uit afvalwater

Afvalwater bevat veel chemische energie in de vorm van organische stof. Er zijn mogelijkheden om deze via vergisting terug te winnen.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient voor een zo optimaal mogelijke energiewinning zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor een extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval en zwarte water komt in een opslagtank en wordt vandaaruit naar een anaërobe vergister (bijvoorbeeld een UASB) gepompt. Door biologische activiteit ontstaat er slib en methaan. Het slib kan over het land worden uitgereden.

Het resterende grijze water (badkamer en keuken) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Boerderij - UASB // boerderij_-_uasb.jpg (46 K)

Beheer

De vergister vergt regelmatig controle en beheer. Het slib moet periodiek worden uitgereden.

Overig

Het gevormde slib is vergelijkbaar met het slib uit een septic tank. Het is toegestaan om slib uit een septic tank over het land uit te rijden.

Ervaringen

Met deze vorm van biogaswinning is in Nederland op deze schaal alleen op experimenteel niveau ervaring opgedaan.

Terug