Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Biogaswinning door toevoeging huishoudelijk afvalwater aan mestvergister

Mestvergisting wordt op dit momenteel veelvuldig in de landbouw toegepast. Als een boerenbedrijf een mestvergister heeft, kan daar in principe ook het huishoudelijk afvalwater in verwerkt worden. Het digestaat (het restproduct in de vergister) wordt normaliter als meststof uitgereden op het land.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient voor een zo optimaal mogelijke energiewinning zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor een extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval en zwarte water komt in een opslagtank en wordt vandaaruit naar de vergister gepompt.

Het resterende grijze water (badkamer en keuken) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn door de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Boerderij - Combi mestvergisting // boerderij_-_combinatie_mest_vergisting.jpg (52 K)

Beheer

De vergister vergt regelmatig controle en beheer.

Wet- en regelgeving

De regels voor co-vergisting zijn strikt. Op dit moment staat huishoudelijk afvalwater niet op de lijst van stoffen die voor co-vergisting in aanmerking komen. Daarmee is deze optie juridisch niet mogelijk.

Ervaringen

Met deze oplossing zijn nog geen praktische ervaringen.

Terug