Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Huishoudelijk afvalwater meecomposteren

Op steeds meer agrarische bedrijven is de bodemkwaliteit een probleem dat men het hoofd probeert te bieden door mest of organisch materiaal te composteren en de compost als bodemverbeteraar op het land te brengen.

Voor een goed composteringsproces zijn het vochtgehalte en een juiste C/N-verhouding van cruciaal belang. Bij de compostering ontstaan hoge temperaturen (65-70°C), die ervoor zorgen dat onkruidzaden en ook ziekteverwekkers worden geëlimineerd.

Technisch gezien zou zwart water aan de compost kunnen worden toegevoegd. Enerzijds heeft het zwarte water een positieve invloed op zowel het C/N-gehalte als op het vochtgehalte. Anderzijds vindt door de hoge temperaturen in belangrijke mate afbraak plaats van pathogenen en microverontreinigingen uit het zwarte water. Het zou van uit dit oogpunt een win-winsituatie kunnen zijn.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient voor een zo optimaal mogelijke energiewinning zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor een extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval en zwarte water komt in een opslagtank en wordt vandaaruit periodiek naar de composthoop gepompt.

Het resterende grijze water (badkamer en keuken) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn door de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Boerderij - Combi composteren // boerderij_-_combinatie_composteren.jpg (51 K)

Wet- en regelgeving

Op dit moment is het direct gebruik van een mengstroom van menselijke afvalstoffen en composteerbaar organisch materiaal in Nederland door wet- en regelgeving niet mogelijk.

Effecten/voordelen

De nutriënten uit het afvalwater zouden met de compost over het land worden verspreid. Het voordeel van composteren (mits het composteringsproces goed verloopt) is dat de concentratie ziekteverwekkers en organische microverontreinigingen door de hoge temperaturen in de composthoop sterk vermindert. Compost is een goede bodemstructuurverbeteraar.

Ervaringen

Met deze oplossing zijn nog geen praktische ervaringen.

Terug