Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

IBA-compactsysteem

Vanwege het onvoldoende zuiveringsrendement van septic tanks zijn in de jaren ’80 en ’90 op grote schaal IBA-systemen ontwikkeld en geplaatst. Vaak waren dit compactsystemen op basis van actief slib. De doelstelling was dat zij het afvalwater in eenzelfde mate zouden zuiveren als een gewone rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er zijn verschillende klassen IBA’s ontwikkeld (I – IV), die in verschillende mate nutriënten verwijderen.

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Strikt genomen vallen daaronder ook helofytenfilters en andere voorzieningen. Om verwarring te voorkomen hanteren wij daarom de term IBA-compactsystemen.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater loost direct op het compactsysteem. Dit bestaat meestal uit drie compartimenten. In het eerste compartiment bezinken vooral de vaste delen (vooral organisch materiaal), in het tweede vindt een beluchting plaats, en in het derde een nabezinking. Na passage door het systeem wordt het effluent in de bodem of in het oppervlaktewater geloosd. Afhankelijk van het systeem bevat het effluent nog meer of minder nutriënten. Met een IBA-compactsysteem kan over het algemeen worden voldaan aan de vigerende waterkwaliteitsnormen.

Boerderij - IBA-compactsysteem // boerderij_-_iba-compactsysteem.jpg (30 K)

 

Beheer

In de tank zal zich slib ophopen; dit moet regelmatig worden verwijderd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen, omdat deze de biologische afbraak van het slib belemmeren.

Er zijn ontwikkelingen waarbij via online monitoring het zuiveringsproces rechtstreeks kan worden gevolgd en desgewenst bijgestuurd.

Effecten/voordelen

Een IBA-compactsysteem kan ook worden geplaatst als er weinig ruimte is.

Ervaringen

Er zijn in de jaren '90 van de vorige eeuw verschillende gecertificeerde typen op de markt gebracht. De werking van de IBA's was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. Dit kwam meestal door een onvoldoende zorgvuldige plaatsing, te weinig onderhoud en een te grote discontinuïteit in de afvalwaterstroom. Een individuele woning produceert een fluctuerende aanvoer van afvalwater. Er is bijvoorbeeld minder aanvoer wanneer de bewoners op vakantie zijn en meer aanvoer wanneer er tijdelijk meer gebruikers aanwezig zijn. De biologische processen in de IBA worden sterk beïnvloed door deze fluctuerende aanvoer. Daardoor is de werking – en dus het zuiveringsrendement – van de IBA niet gegarandeerd. Mede door het grote aantal storingen waren de kosten voor het beheer en onderhoud relatief hoog.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de techniek en het verminderen van de kwetsbaarheid. 

Terug