Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter voor bedrijfs- én huishoudelijk afvalwater

Op een landbouwbedrijf hebben we behalve met huishoudelijk afvalwater vaak ook te maken met andere afvalwaterstromen, zoals melkspoelwater, terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie, erfafspoelwater en perssappen uit een kuilbult of composthoop. Indien er een riolering aanwezig is, worden melkspoelwater (2e en 3e spoeling) en terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie daar vaak op geloosd. Dit leidt soms tot overbelasting van het drukriool. Het erfafspoelwater en de perssappen lopen nu vaak naar het oppervlaktewater of trekken in de bodem. Dit laatste is ongewenst en elk bedrijf moet voor 2027 passende maatregelen nemen.

Het kan aantrekkelijk zijn de verschillende afvalwaterstromen van het bedrijf en het huishouden te combineren en in één lokale zuiveringsinstallatie te behandelen. Op een landbouwbedrijf is vaak voldoende ruimte aanwezig om te kiezen voor een helofytenfilter. Dit is een relatief robuust en milieuvriendelijk systeem zuiveringssysteem.

Beschrijving systeem

De hoeveelheid bedrijfsafvalwater dient zoveel mogelijk beperkt te worden, zodat er een zo geconcentreerd mogelijke afvalwaterstroom overblijft. Het huishoudelijk afvalwater wordt via een zinkput of septic tank op het helofytenfilter gebracht. Daar komt ook het bedrijfsafvalwater op. Het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater wordt daarin gezuiverd tot een mate waarin het voldoet aan de lozingsnormen. Het effluent kan in de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd.

Boerderij - Helofyten voor erfspoel en hhwater // boerderij_-_helofyten_voor_erf_en_hh_water.jpg (41 K)

Beheer

In de voorbezinktank/vetvang zal zich slib ophopen; dit moet regelmatig worden verwijderd. Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid.

Effecten/voordelen

Een voordeel van gecombineerd gebruik van een helofytensysteem voor meerdere afvalwaterstromen is lagere jaarlijkse kosten voor de ondernemer. Dat geldt zeker als op het bedrijf het afvalwater van meer mensen moet worden verwerkt, bijvoorbeeld in geval van een zorgboerderij.

Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater. Het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, ook een deel van de ziektekiemen en microverontreinigingen.

Ervaringen

Hier zijn de nodige ervaringen mee.

Terug