Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Gezamenlijk verwerken afvalwater uit bedrijf en huishouden met een IBA-compactsysteem

Op een landbouwbedrijf hebben we behalve met huishoudelijk afvalwater vaak ook te maken met andere afvalwaterstromen, zoals melkspoelwater, terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie, erfafspoelwater en perssappen uit een kuilbult of composthoop. Indien er een riolering aanwezig is, worden melkspoelwater (2e en 3e spoeling) en terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie daar vaak op geloosd. Dit leidt soms tot overbelasting van het drukriool. Het erfafspoelwater en de perssappen lopen nu vaak naar het oppervlaktewater of trekken in de bodem. Dit laatste is ongewenst en elk bedrijf moet voor 2027 passende maatregelen nemen.

Het kan aantrekkelijk zijn de verschillende afvalwaterstromen van het bedrijf en het huishouden te combineren en in één lokale zuiveringsinstallatie te behandelen.

Beschrijving systeem

De hoeveelheid bedrijfsafvalwater dient zoveel mogelijk beperkt te worden, zodat er een zo geconcentreerd mogelijke afvalwater stroom overblijft. Het vervuilde bedrijfsafvalwater wordt via een zinkput, waar ook het huishoudelijk afvalwater op wordt geloosd, naar een compact zuiveringssysteem geleid. Het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater wordt daarin gezuiverd tot een mate waarin het voldoet aan de lozingsnormen. Het effluent kan in de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd.

Boerderij - compactsyteem voor bedrijfswater en hhwater // boerderij_dubbele_benutting_compactsysteem.jpg (27 K)

Beheer

In het systeem zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd.

Effecten/voordelen

Een voordeel van gecombineerd gebruik van een compactsysteem voor meerdere afvalwaterstromen is lagere jaarlijkse kosten voor de ondernemer. Dat geldt zeker als op het bedrijf het afvalwater van meer mensen moet worden verwerkt; bijvoorbeeld in geval van een zorgboerderij. Verder zijn de meeste afvalwaterstromen op een landbouwbedrijf niet continu, waardoor afvalwatersystemen vaak niet optimaal werken. Door ook andere afvalwaterstromen te behandelen, zal de werking van het systeem verbeteren.

Ervaringen

Met deze oplossing zijn voor zover bekend nog geen praktische ervaringen.

Terug