Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Mobiel helofytenfilter

Wanneer een festivalterrein niet is aangesloten op het rioolnetwerk, dan kan het water uit toiletten en urinoirs separaat worden opgevangen en afgevoerd. Voor het grijze water is dit vaak niet rendabel. Om dit water enigszins te zuiveren voordat het in het milieu wordt geloosd, kan gebruik worden gemaakt van een mobiel helofytenfilter.

Beschrijving systeem

Net als een conventioneel helofytenfilter zuivert een mobiel helofytenfilter afvalwater met behulp van planten. Het verschil is dat een mobiel helofytenfilter in een bak op wielen is geplaatst.

Foto - Ecoz Mobile // ecoz_mobile.jpg (383 K)
 Foto: Mobiel helofytenfilter | Bron: Ecoz Waterzuivering

Helofyten zijn moerasplanten, zoals riet en lisdodde. De planten brengen zuurstof in de bodem en de wortels zijn dragers voor microbiologische groei. De belangrijkste functie van de wortels is echter dat het filter waterdoorlatend blijft.

Het afvalwater stroomt van boven naar beneden door het filter heen en wordt onderweg door de biologische werking gezuiverd.

Voor het helofytenfilter is een voorbezinktank en eventueel een vetvang nodig om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen.

Het systeem verwijdert de organische stof plus een deel van de nutriënten (stikstof en fosfaat).

Beheer

Helofytenfilters zijn niet kwetsbaar en zijn eenvoudig te onderhouden.

Effecten/voordelen

De techniek is modulair; het aantal filters kan eenvoudig worden aangepast aan de grootte van het festival. Het grijze water wordt zodanig gezuiverd dat in veel gevallen lozing in het milieu zonder bezwaar kan plaatsvinden. Uiteraard is dit afhankelijk van de lokaal geldende lozingsnormen.

Ervaringen

Tijdens de Boomtown 2017 is voor het eerst een proef gedaan met een mobiel helofytenfilter van het type Ecoz-Mobile. Daarna is het al meerdere malen ingezet op festivals, zoals Folkfestival Dranouter, Ieperfest en Paradise City. Het concept is in ontwikkeling en presteert geleidelijk aan steeds beter. (Zie ook de ontwikkeling op de Sanimonitor).

Terug