Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine inzamelen voor struvietwinning

Fosfor is een delfstof. De wereldvoorraad ervan is eindig. Daarom is recyclen van fosfor - bijvoorbeeld door terugwinning uit afvalwater - van groot belang. Het merendeel van de fosfor in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine tijdens evenementen apart in te zamelen, kan de erin opgeloste fosfor worden omgezet in struviet. Dit is een fosfaatmeststof die weer als kunstmest kan worden toegepast.

Beschrijving systeem

Door de plaatsing van watervrije urinoirs in toiletwagens of het plaatsen van plaskruizen kan een deel van alle urine apart worden ingezameld. Via een aparte leiding loopt de urine in een opslagtank. De urine wordt door een tankwagen opgehaald, waarna deze op een verwerkingslocatie wordt verwerkt tot struviet.

Het zwarte water (toiletspoelwater) en het grijze water zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via een decentrale voorziening, zoals een compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Uitbreiding/aanpassing

Door plaatsing van urinescheidingstoiletten zou alle urine kunnen worden ingezameld. Dit is mogelijk zodra deze weer door fabrikanten worden geleverd. Hierbij is het echter van belang dat de urinescheidingstoiletten waterzuinig zijn. In de huidige generatie scheidingstoiletten gaat relatief veel spoelwater mee met de urine. Hierdoor is transport per vrachtwagen onnodig kostbaar.

De urine kan ook op andere manieren worden gebruikt: lokaal als meststof, voor de productie van algen, en in de toekomst mogelijk ook voor de productie van energie.

Ervaringen

Op meerdere festivals is urine ingezameld (Pinkpop, Dag van het Levenslied, Tilburgse Kermis, Magneetfestival).

Verschillende waterschappen hebben inmiddels op een RWZI een struvietreactor waar de urine verwerkt zou kunnen worden.

Terug