Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bijzondere locaties

Onder bijzondere locaties verstaan we plekken waar vaak veel afvalwater in korte tijd - of zeer geconcentreerd - kan worden ingezameld. Het kan gaan om tijdelijke of permanente locaties. Voorbeelden van tijdelijke locaties zijn evenementen- en festivalterreinen. Permanenten locaties zijn bijvoorbeeld congrescentra en voetbalstadions.

Het debiet en de samenstelling van het afvalwater wijken sterk af van normaal huishoudelijk afvalwater. Dat maakt het mogelijk het afvalwater beter/anders te verwerken dan normaal huishoudelijk afvalwater.

Welke voorzieningen zijn er nu?

Als er riolering in de buurt is, wordt het afvalwater daar meestal op geloosd. Als er geen riolering in de buurt is, zijn er bij permanente locaties meestal eigen voorzieningen aangebracht (watervrije urinoirs, helofytenfilters). Bij tijdelijke locaties wordt het afvalwater doorgaans per as afgevoerd.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Grote hoeveelheden geconcentreerd afvalwater zijn aantrekkelijk om energie en grondstoffen uit terug te winnen. De toenemende ontwikkeling naar een circulaire economie en de duurzaamheidsambities van bijvoorbeeld evenementen (Nijmeegse Vierdaagse) zullen steeds vaker leiden tot gescheiden inzameling en verwerking.

Wanneer is het interessant om nieuwe sanitatie te overwegen?

Op locaties waar grotere hoeveelheden afvalwater geconcentreerd kunnen worden ingezameld, is dit eigenlijk altijd interessant.

Terug