Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Slib-op-dragersysteem

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Slib-op-dragersystemen zijn geschikt voor de behandeling van afvalwater met relatief lage concentraties organische stof (CZV) en stikstof. Deze techniek wordt o.a. op kleine schaal toegepast voor afvalwaterzuivering van gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart en grijs water op locatie, zoals bij hotels, restaurants en campings. 

Hoe werkt een slib-op-dragersysteem?

Het doel van slib-op-dragersystemen is de verwijdering van CZV. De biologische processen komen overeen met die van actiefslibsystemen, met het verschil dat actieve biomassa (bacteriën) vastzit op een ondergrond (drager). Als dragermateriaal kan zand, klei, lava of kunststof gebruikt worden. De bacterielaag op het dragermateriaal wordt ook de biofilm genoemd. Het afvalwater stroomt langs de biofilm en wordt zo gezuiverd. Het systeem kan statisch of dynamisch worden uitgevoerd.

Afbeelding - slib-op-dragersysteem // slib-op-drager.jpg (131 K)

In een statisch filter bevindt het dragermateriaal zich in een tank of vat. Het afvalwater loopt er opwaarts of neerwaarts doorheen. Typische voorbeelden zijn het statische zandfilter en het 'trickling filter'. Bij deze laatste wordt een tank vol dragermateriaal (kunststofringen of lavastenen) gestopt en het water bovenaan het filter verdeeld. Beluchting gebeurt door het contact tussen afvalwater en omgevingslucht terwijl het water door het filter sijpelt. Bij ondergedompelde biofilters wordt het water van beneden naar boven gepompt.

Bij een dynamisch biofilter is het filterbed continu in beweging. Een voorbeeld hiervan is het continue zandfilter, waarbij het zand continu geregenereerd wordt. Er bestaan ook verschillende gefluïdiseerde filters (fluidized bed reactor) waarbij zand, inert materiaal of actieve kool als dragermateriaal dient. Door een voldoende opstroomsnelheid wordt het bed gefluïdiseerd.

Hoe effectief is deze techniek?

De effectiviteit is mede afhankelijk van temperatuur, vervuilingsgraad en verblijftijd. Organische stof en stikstof kunnen tot 90% verwijderd worden. De verwijdering van fosfaat is onbekend maar dit zal waarschijnlijk voor een belangrijk deel in het slib worden vastgelegd.

Welke reststromen komen vrij?

Er ontstaat slib. Dit kan worden vergist tot (minder) slib en biogas, of worden verbrand.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Dat is afhankelijk van het type slib-op-dragersysteem, onder andere de mate van beluchting.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Regelmatige inspectie om verstoppingen en beschadigingen te verhelpen. Slib-op-dragersystemen hebben bewegende onderdelen die regelmatig onderhoud vragen.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof en nitraat
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Vraagt weinig ruimte
  • Geringe slibproductie

Nadelen:

  • Vergt (enige) energie
  • Vergt profesioneel beheer
  • Er kunnen maatregelen tegen geuremissies, het ontwijken van aerosolen en geluidsoverlast nodig zijn
  • Hoge investeringskosten

Zie voor een vergelijking van deze techniek met andere technieken in een specifieke situatie ook de STOWA-factsheets voor:

Meer weten? Zie de website van EMIS.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug