Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

IBA-compactsysteem

Wat is een IBA?

De term IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) is enigszins verwarrend. Strikt genomen vallen alle individuele zuiveringen onder deze term. Dat kunnen septic tanks, helofytenfilters of actiefslibsystemen zijn. Ze kunnen zeer klein zijn, voor één huishouden, maar ook groot, bijvoorbeeld voor een camping.

Er worden drie klassen IBA’s onderscheiden. De systemen in klasse I zijn gericht op fysische verwijdering van zwevende deeltjes (bezinken, zeven).  Klasse-II-systemen verwijderen organisch materiaal door oxidatie. Klasse-III-systemen verwijderen bovendien een deel van de stikstof en het fosfaat.

Wat is een IBA-compactsysteem?

In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn verschillende compacte actiefslibsystemen ontwikkeld voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater. Deze werden bekend onder de verzamelnaam IBA. In meerdere compartimenten moest door beluchting en bezinking een zuivering van afvalwater worden bereikt vergelijkbaar met een kleine RWZI. Veel van deze IBA's zijn vlak voor en rond de eeuwwisseling (2000) ontwikkeld en geplaatst. We noemen deze actiefslibsystemen in de Saniwijzer IBA-compactsystemen omdat zij ten opzichte van helofytenfilters weinig ruimte in nemen (compact zijn).

Voor welke deelstromen zijn IBA-compactsystemen geschikt?

Een IBA-compactsysteem is bedoeld voor lokale behandeling van gemengd huishoudelijk afvalwater in landelijk gebied.

Hoe werkt een IBA-compactsysteem?

Een veelvoorkomend type IBA-compactsysteem bestaat uit een tank met meerdere compartimenten. In het eerste compartiment treedt bezinking op van zand, vaste organische stof en andere zwevende materialen. In een tweede compartiment vindt beluchting plaats, om zuurstof in het water te brengen. Er wordt een biofilm gevormd op een dragermateriaal, zoals geweven metaaldraad. Autotrofe bacteriën als Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrospira en Nitrobacter in de biofilm zetten ammonium uiteindelijk om in CO2, water en nitraat. In een laatste compartiment laat men het in het compactsysteem gevormde biologisch slib bezinken.

Afbeelding - IBA // iba.jpg (162 K)

Deze uitvoering van een IBA bootst een voorbezinktank, beluchtingstank en nabezinktank van een RWZI na. Ook andere technieken kunnen worden toegepast.

Hoe effectief is een IBA-compactsysteem?

Onder ideale omstandigheden werken alle gecertificeerde IBA-compactsystemen naar behoren. Niet alle IBA-compactsystemen zijn echter op een juiste wijze geplaatst. Voorts hebben het beheer en onderhoud, de continuïteit van de afvalwaterstroom, en de mate van over- en onderbelasting grote invloed op het functioneren. Sommige werken goed, andere helemaal niet.

Een goed overzicht van de beheerervaringen en de mogelijkheden tot verbetering vindt u in het rapport 'Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen'.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten daarom zorgvuldig worden behandeld.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Dat is afhankelijk van het type IBA-compactsysteem.

Voordelen:

  • Onder goede condities is de verwijdering van organische stof en nutriënten goed
  • Vraagt weinig ruimte

 Nadelen:

  • Storingsgevoelige technologie
  • Gevoelig voor variatie in afvalwaterstromen
  • Er is energie nodig voor roeren en beluchting
  • Hoge onderhoudskosten

Meer weten?

Zie HelpdeskWater en Wikipedia.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug