Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Actiefslibinstallatie

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water, grijs water. Vrijwel alle RWZI's in Nederland zijn actiefslibsystemen.

Hoe werkt een actiefslibinstallatie?

Een actiefslibinstallatie bestaat uit meerdere compartimenten. In het eerste compartiment zweven bacterievlokken, hier wordt het afvalwater doorheen geleid. De bacteriën breken onder aërobe omstandigheden het organisch materiaal af. De massa moet daartoe goed worden belucht. De afbraakproducten vormen het slib dat in het tweede compartiment, aan het eind van het proces bezinkt.

Afbeelding - actiefslibinstallatie // actiefslibinstallatie.jpg (115 K)

Nutriënten (stikstof en fosfaat) kunnen eveneens worden verwijderd maar dat vergt extra behandelingsstappen. Stikstof kan worden verwijderd door afwisselend aërobe en anaërobe omstandigheden te creëren, fosfaat wordt meestal verwijderd door toevoeging van ijzer.

Vanwege de verregaande mechanisatie en complexiteit van het proces wordt dit vooral toegepast op centrale waterzuiveringsinstallaties.

Hoe effectief is deze techniek?

Actiefslibinstallaties zijn zeer effectief. Een actiefslibinstallatie verwijdert het grootste deel van de opgeloste en gesuspendeerde (zwevende) organische stof, stikstof en fosfor.

Welke reststromen komen vrij?

Er ontstaat slib. Dit kan worden vergist tot (minder) slib en biogas, of worden verbrand.

Hoeveel energie kost deze techniek?
Ongeveer 6 kWh per kg verwijderd BZV.

Wat is er nodig aan onderhoud?

De installatie vergt dagelijks controle en het regelmatig bijstellen van alle apparatuur om het biologische proces optimaal te laten verlopen. Daarnaast is periodiek onderhoud van de installatie nodig.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof en pathogenen
  • Goede verwijdering van nutriënten mogelijk bij nabehandeling
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Vraagt weinig ruimte

Nadelen:

  • Vergt veel energie
  • Vergt profesioneel beheer
  • Hoge investeringskosten
  • Niet geschikt voor kleinschalige toepassingen

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM en de website van het Vlaamse EMIS.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug