Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Biogas- en nutriëntenwinning

Afvalwater bevat energie en nutriënten. Bij een groter systeem, zoals een recreatieterrein in het buitengebied, is het mogelijk om zowel energie als nutriënten uit het afvalwater terug te winnen.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient, voor een zo optimaal mogelijke energiewinning, zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor een extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval en het zwarte water komen in een opslagtank en worden van daaruit naar een anaërobe vergister (bijvoorbeeld een UASB) gepompt. Door biologische activiteit ontstaat er slib en methaan. Het slib moet periodiek worden afgevoerd. Het digestaat (afvalwater uit de vergister) bevat nog alle nutriënten. Via een struvietreactor kan hieruit het fosfaat worden teruggewonnen.

Het resterende grijze water (badkamer en keuken) moet nog op een andere manier worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening, zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Recreatie - UASB + struviet // recreatie_-_uasb.jpg (54 K)

Beheer

Het systeem bevat hoogwaardige technologie en vergt professioneel beheer. Het slib moet periodiek worden afgevoerd.

Effecten/voordelen

In gebieden met een slappe grond heeft een vacuümriool minder snel last van verzakkingen. Daarnaast zijn de leidingen flexibel en kunnen ze gemakkelijker worden aangepast aan de woonwensen van de bewoners.

De vacuümtoiletten produceren geluid dat door sommigen als hinderlijk wordt ervaren.

Ervaringen

Met deze vorm van biogas- en struvietwinning is in Nederland in één pilot (Sneek) op deze schaal ervaring opgedaan. Momenteel loopt er een nieuwe pilot in Kerkrade (SuperLocal).

Terug