Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compactsysteem

Om verschillende redenen kan in het buitengebied worden gekozen voor een compacte minizuivering (compactsysteem). Vaak zijn dit actiefslibsystemen, soms gecombineerd met een MBR. Compactsystemen zijn er in tal van uitvoeringen (met zwevend slib of slib op dragermateriaal). Ze kunnen het afvalwater continu of batchgewijs verwerken. De systemen nemen relatief weinig ruimte in. Deze systemen zijn qua werking en zuiveringsprestaties vergelijkbaar met IBA klasse-II of hoger, maar dan groter en voor meerdere huishoudens.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een vrijvervalriool naar het centrale compactsysteem geleid. Het effluent kan in de bodem worden geïnfiltreerd of naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.  

Recreatie - compactsysteem // recreatie_-_actief_slib.jpg (41 K)

Beheer

Alle grotere compactsystemen vergen, vanwege de toegepaste techniek, professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en zijn er soms additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Overig

Indien gebruik wordt gemaakt van een MBR worden ook de pathogenen grotendeels verwijderd.

De werking van kleinere IBA-compactsystemen was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. De oorzaken hiervan moeten worden gezocht in een niet altijd even zorgvuldige plaatsing, onvoldoende onderhoud en een te grote discontinuïteit in de afvalwaterstroom. De problemen die zich bij de IBA’s voordeden, treden bij grotere compactsystemen minder snel op, door de grotere en gelijkmatigere aanvoer van afvalwater.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het verder verbeteren van deze systemen. Via online monitoring van procesparameters kan bij enkele systemen het zuiveringsproces realtime worden gemonitord, en kan het direct worden aangepast.

Zie voor een vergelijking van de diverse typen compactsystemen en andere zuiveringssystemen ook deze factsheet

Ervaringen

Er zijn in Nederland inmiddels enige tientallen locaties waar huishoudelijk afvalwater op de schaal van 10 – 500 i.e. via een compactsysteem wordt gezuiverd. In het buitenland is veel meer ervaring met het toepassen van deze technieken op deze schaal.

Terug