Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Gezuiverd afvalwater kan goed als irrigatiewater in boomgaard, moestuin of overige beplanting worden hergebruikt. Het bevat nog een deel van de nutriënten.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een vrijvervalriool, een voorbezinktank en een vetvang geloosd op een helofytenfilter of een compactsysteem. Vandaar uit kan het gezuiverde water als irrigatiewater in een beplantingsstrook, boomgaard of moestuin, of eventueel in de land/tuinbouw, worden hergebruikt.

Recreatie - hergebruik // recreatie_-_hergebruik_effluent_2.jpg (137 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

De laatste jaren wordt het gebruik van gezuiverd afvalwater steeds vaker genoemd als optie voor de watertekorten op de droge zandgronden. In welke mate dit ook voor decentrale voorzieningen geldt is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de schaal. Hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw/moestuin draagt bij aan de droogtebestrijding.

In toenemende mate komen er zuiveringstechnieken op de markt die het mogelijk maken om gezuiverd afvalwater nog verdergaand te zuiveren waardoor dit water als spoel-, proces- of soms zelfs als drinkwater kan worden benut. Het terugleveren van water uit een openbare voorziening aan individuele huishoudens is echter voorbehouden aan de drinkwaterbedrijven. Het leveren van spoelwater voor het toilet zal om die reden in het algemeen niet mogelijk zijn.

Het verdergaand zuiveren en hergebruiken draagt bij aan de drinkwaterbesparing.

Bij hergebruik van effluent moet, zeker als dit ook afkomstig is van het zwarte water, altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele projecten in Nederland waar grijs water en/of huishoudelijk afvalwater na zuivering door een helofytenfilter wordt gebruikt als toiletspoelwater of voor irrigatie. In projecten als BlueCity en Gust'Eaux (België) wordt ook een verdergaande zuivering beproefd.

Terug