Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Afvoer per as

Het afvoeren van afvalwater per as (tankwagen) is geen oplossing waarmee u afvalwater lokaal verwerkt. Daarom hoort het niet echt op deze website thuis. Toch blijkt er in sommige gebieden behoefte te zijn om ook deze optie te benoemen als alternatief voor het aansluiten van uw bedrijf (camping, horeca, groepsaccommodatie) op de riolering.  

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater gaat via een riool naar een opslagtank. Een tankwagen zuigt de tank vervolgens periodiek leeg, waarna deze de inhoud naar een nabijgelegen zuiveringsinstallatie brengt. Dit is in de meeste gevallen een RWZI (Regionale Water Zuiverings Installatie), in beheer bij een van de waterschappen.

De opslagtank heeft bij voorkeur een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tankwagen. Dit om het rijden met halflege tankwagens te voorkomen. Het afvalwater wordt bij voorkeur zo geconcentreerd mogelijk ingezameld; dit beperkt de transportkosten. Geconcentreerder inzamelen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van vacuümtoiletten (80% minder spoelwater), of door het grijze water (normaal 65% van de totale hoeveelheid afvalwater) via een eenvoudig filter lokaal te zuiveren.

Recente ontwikkelingen

Het afvoeren van afvalwater per as wordt momenteel vaker overwogen wanneer een locatie nog in ontwikkeling is en een definitieve lokale zuivering nog niet operationeel is. En ook voor situaties waarbij de locatie sowieso een tijdelijk karakter heeft, bijvoorbeeld in geval van tijdelijke verblijfsvoorzieningen.

Beheer

De opslagtank moet bij wisselende belasting van het systeem periodiek worden gepeild om hem tijdig te kunnen laten leegzuigen.

Effecten/voordelen

Afvoer per as is een flexibele oplossing die goed inzetbaar is bij wisselende belasting, of op locaties die tijdelijk in gebruik zijn.

Er is geen lozing van effluent op het lokale oppervlaktewater.

De kosten voor het afvoeren zijn hoog, de investeringskosten zijn laag.

Het systeem is qua transport weinig duurzaam, het vergt veel energie.

Zie voor een vergelijking van  de verschillende systemen die voor groepsaccomodaties kunnen worden toegepast ook deze factsheet.

Ervaringen

Afvoer van afvalwater per as was vooral gangbaar bij festivals. Tegenwoordig worden daar steeds meer alternatieven voor ontwikkeld.

In de wijk Reitdiep in Groningen wordt geconcentreerd zwart water (ingezameld via vacuümtoiletten) per as afgevoerd totdat de lokale vergistingsinstallatie in gebruik kan worden genomen.

Terug