Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Rond een groepshuisvesting in het buitengebied is vaak voldoende ruimte aanwezig om te kiezen voor een helofytenfilter. Dit is een relatief robuust en milieuvriendelijk zuiveringssysteem. Meestal is een oppervlakte van 2 – 3 m2 per bewoner al voldoende.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een vrijvervalriool, een voorbezinkput en vetvang naar het centrale helofytenfilter geleid. De voorbezinktank moet voldoende capaciteit hebben om het slib te laten bezinken. Na passage door het filter kan het effluent naar de bodem of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Het filter kan (bijvoorbeeld voor de verwijdering van P) desgewenst zo worden geconstrueerd dat wordt voldaan aan de lokaal specifieke lozingsnormen.

Groep - helofytenfilter // groep_-_helofyten.jpg (39 K)

Recente ontwikkelingen

Behalve het conventionele helofytenfilter (zoals dat hierboven beschreven is) zijn er de laatste jaren meerdere typen helofytenfilters op de markt gebracht. Voor de toepassing in het buitengebied kunnen het belucht helofytenfilter, het modulair helofytenfilter of het ondergronds helofytenfilter oplossingen bieden als er onvoldoende ruimte is voor een conventioneel helofytenfilter. Omdat deze filters worden belucht, is de zuiverende werking beter te sturen. De beluchting vergt wel meer energie. Deze oplossingen zijn wat duurder dan een conventioneel filter. De effluentkwaliteit is vergelijkbaar of beter.

Beheer

In de voorbezinktank/vetvang zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd. Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid.

Effecten/voordelen

Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater. Het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Het effluent kan ook als irrigatiewater in de beplanting worden gebruikt.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, ook een deel van de ziektekiemen en microverontreinigingen.

Zie voor een vergelijking van de verschillende systemen die voor groepsaccomodaties kunnen worden toegepast ook deze factsheet.

Ervaringen

Helofytenfilters worden al jarenlang veelvuldig toegepast.

Beluchte helofytenfilters zijn relatief nieuw; er zijn enkele ervaringen mee in Nederland en België.

Terug