Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Samenwerking met de landbouw

Huishoudens zijn niet de enige producenten van afvalwater. Ook de landbouw heeft te maken met afvalwaterstromen. Het gaat onder andere om melkspoelwater en erfafspoelwater. Na 2027 mag erfspoelwater volgens de wet niet langer ongezuiverd worden geloosd op het oppervlaktewater. Voor die tijd dienen landbouwbedrijven maatregelen te nemen om te voorkomen dat erfafspoelwater in de sloot terecht komt.

In principe zijn maatregelen aan de bron (voorkoming) het meest gewenst, maar op veel bedrijven zullen wellicht zuiveringsinstallaties worden aangelegd. Deze zuiveringsinstallaties hebben een grote capaciteit, want zij moeten een hemelwaterpiek kunnen verwerken. Ze werken echter slechts gedurende korte perioden. Het ligt dan voor de hand om na te gaan of deze voorzieningen ook het lokale huishoudelijke afvalwater kunnen verwerken.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater van elke woning loost via een centraal vrijvervalrioolsysteem op een voorbezinktank. Deze komt uit in een zuivering (een helofytenfilter of een wilgenfilter) van een nabijgelegen landbouwbedrijf. Na passage door de zuivering wordt het effluent in de bodem of op het oppervlaktewater geloosd.

Cluster - Helofytenfilter samen met landbouw // cluster_-_helofyten_samen_met_landbouw.png (144 K)

Beheer

In de tank zal zich slib ophopen; dit moet regelmatig worden verwijderd.

Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid.

Effecten/voordelen

Behalve dat hierdoor een kostenvoordeel ontstaat (omdat de zuiveringscapaciteit door meerdere gebruikers wordt benut), is er ook zuiveringstechnisch voordeel te behalen. Biologische systemen functioneren het meest optimaal indien zij continu gevoed worden. Daar zorgt het huishoudelijk afvalwater dan voor.

Overig

De boer wordt afvalwaterbeheerder. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over hoe hij zijn kosten vergoed krijgt.

Ervaringen

Er is in Nederland nog geen ervaring opgedaan met deze wijze van samenwerking.

Terug