Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Aanleg van een gezamenlijke septic tank

Een eenvoudige oplossing voor het lokaal zuiveren van afvalwater bij een cluster van woningen is een grote gezamenlijke septic tank, bijvoorbeeld een ABR (Anaërobic Baffled Reactor). Als de woningen dicht bij elkaar staan, is deze oplossing voordeliger dan bij iedere woning een aparte VST (Verbeterde Septic Tank) te plaatsen.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater van elke woning loost op een centraal vrijvervalrioolsysteem. Dit komt uit in een ABR. Hierin bezinken vooral de vaste delen (vooral organisch materiaal). Na passage door de tank wordt het effluent in de bodem of op het oppervlaktewater geloosd. Het effluent bevat nog vrijwel alle nutriënten.

Cluster - ABR // cluster_-_abr.jpg (114 K)

Beheer

In de tank zal zich slib ophopen; dit moet regelmatig worden verwijderd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen, omdat deze de biologische afbraak van het slib belemmeren.

Effecten/voordelen

Bij lozing op te klein oppervlaktewater is er kans op stankoverlast, een slechte waterkwaliteit en milieuhygiënische risico's.

Door de grootte van de voorziening is de inrichting minder kwetsbaar voor fluctuaties in aanvoer of kwaliteit van het aangevoerde water.

Ervaringen

Er is in Nederland nog weinig ervaring met een ABR voor een cluster van woningen. In Duitsland en België is deze oplossing meer gangbaar.

Terug