Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Werk met werk maken

In de huidige situatie is het huishoudelijk afvalwatersysteem meestal strikt gescheiden van alle andere infrastructuur. Soms doen zich echter omstandigheden voor waarbij we ‘werk met werk’ kunnen maken. Dat wil zeggen dat we beter gebruik kunnen maken van voorzieningen die er toch al zijn, of onze voorziening voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar vaak ook tot beter functioneren van de zuivering en grotere maatschappelijke acceptatie van de voorzieningen. Hieronder volgen een paar voorbeelden.

Meervoudig gebruik zuiveringen in de landbouw

Helofytenfilters voor de verwerking van landbouwbedrijfswater (melkspoeling/erfafspoelwater) kunnen vaak gemakkelijk ook worden gebruikt voor het eigen huishoudelijke afvalwater en afvalwater van nabijgelegen woningen. Daarmee wordt op de kosten van drukriolering of de aanleg van individuele voorzieningen bespaard. Bovendien draagt de meer continue aanvoer van organische stof in het afvalwater bij aan een robuuster functioneren van de aanwezige zuivering.

Meervoudig gebruik riolering

Gescheiden inzameling van groente- en fruitafval is in met name hoogbouw meestal slechts beperkt mogelijk, omdat er weinig opslagmogelijkheden zijn. De riolering kan dit materiaal goed verwerken, mits het voldoende vermalen is via een voedselrestenvermaler. De extra aangevoerde organische stof draagt bij aan een hogere energieopbrengst bij de vergisting op de RWZI.

Samenwerking

Een vorm van werk met werk maken is ook dat meerdere woningen gebruik maken van één en dezelfde voorziening. De kostprijs van een groter systeem is veel lager dan de som der delen van meerdere kleinere systemen.

Functiecombinaties

Om meerdere redenen, waaronder het klimaatadaptief maken van de stad, worden in het stedelijk gebied groenvoorzieningen aangelegd. Die groenvoorzieningen kunnen ook zo worden uitgevoerd dat zij afvalwater (na)zuiveren. De extra ruimte die groene zuivering vergt, is dan geen bezwaar. Bovendien is het groen – waardoor de omgeving bij hoge temperaturen enkele graden koeler blijft – zo verzekerd van voldoende aanvoer van water. Een bijkomend voordeel is dat helofyten- en wilgenfilters bijdragen aan de landschappelijke en ecologische waarden in het stedelijk gebied.

Terug