Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Monitoring

Er kunnen meerdere redenen zijn om een inrichting te monitoren. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De monitoring vloeit voort uit de AmvB of de vergunningvoorwaarden en richt zich vooral op de emissies
  • De monitoring is onderdeel van het beheer, ten behoeve van de controle en sturing van het zuiveringsproces
  • De monitoring is onderdeel van een onderzoeksprogramma

Monitoring op grond van AmvB of vergunningvoorwaarden

Particuliere inrichtingen dienen volgens de Regeling lozing afvalwater huishoudens aan bepaalde minimumvoorwaarden te voldoen en voldoende te worden beheerd. Onder die omstandigheden wordt verwacht dat deze systemen in voldoende mate presteren. Er is geen verplichting om deze systemen periodiek te monitoren.

Inrichtingen op basis van het Activiteitenbesluit moeten, als er niets anders is geregeld, voldoen aan de minimale lozingseisen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Op grond van de Waterwet of de Wet bodembescherming kunnen minder vergaande of aanvullende eisen aan de monitoring worden gesteld. Het bevoegd gezag kan ook, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift andere waarden vaststellen.

Voor het vaststellen van andere normen voor het effluent zal het waterschap veelal uitgaan van de KRW-normen die gelden voor het ontvangende oppervlaktewater. Elk waterschap heeft hiervoor zijn eigen beleid geformuleerd.

Monitoring ten behoeve van beheer en onderhoud

Om tijdig te kunnen signaleren of systemen naar behoren functioneren, kunnen procesparameters worden gemonitord. Als deze real time worden verzameld en doorgegeven, kan snel worden ingegrepen als er iets mis is. Vaak wordt voor een eerste indicatie gebruik gemaakt van eenvoudig te monitoren parameters die indicatief zijn voor het zuiveringsproces. Bijvoorbeeld pH, EGV of temperatuur. Om te kunnen analyseren wat er in zo’n geval in het proces precies misgaat, zijn vaak meerdere gegevens nodig van zowel het influent als het effluent.

Monitoring ten behoeve van onderzoek

Indien van een systeem onvoldoende bekend is, kan gedurende langere of kortere tijd een uitgebreider meetprogramma worden uitgevoerd. De monitoring varieert sterk, afhankelijk van aard en omvang van de onderzoeksvraag.

Opslag en beheer van data: de Sanimonitor

De Sanimonitor is een handige database speciaal ontwikkeld voor de opslag en bewerking van uw data. Nadat u data heeft ingevoerd kunt u deze op verschillende wijzen bewerken en presenteren en uw data eenvoudig vergelijken met andere decentrale systemen. De Sanimonitor biedt tevens hulp bij het bepalen van uw te monitoren parameters, en de keuze en frequentie van monstername.
Zie ook: www.sanimonitor.nl

Terug