Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Feiten en cijfers

Hoeveelheid en samenstelling afvalwater

Jaarlijks produceren we 19.000 miljoen m3 afvalwater in Nederland. Meer dan de helft van het afvalwater bestaat uit hemelwater en rioolvreemd water (in de riolering infiltrerend water, voornamelijk grondwater). Ongeveer een derde van het afvalwater bestaat uit overig huishoudelijk water. Verder bestaat het uit spoelwater en slechts voor een zeer klein deel uit fecaliën en urine.

Afbeelding - samenstelling afvalwater // 000082_samenstelling_afvalwater.jpg (26 K)

Op riool aangesloten woningen

In Nederland is 99,7% van de huishoudens aangesloten op een afvalwatersysteem, de hoogste aansluitingsgraad in Europa. Het merendeel van de huishoudens in de bebouwde omgeving is aangesloten op een vrijvervalriolering en in het buitengebied op een drukriolering. Slechts 48.000 percelen hebben  een eigen voorziening of nog geen voorziening. De percelen zonder eigen voorziening betreffen woningen en bedrijven in de periferie van het buitengebied en woonboten. Meer weten? Zie het rapport 'Riolering in beeld'.

Afbeelding - aangesloten afvalwatersystemen // 000065_aansluitingen_2013.jpg (21 K)

Totale lengte aan riolen
In totaal ligt er in Nederland circa 120.000 km aan riolen. Voor het merendeel zijn dit vrijvervalriolen (circa 95.000 km) en drukriolen (circa 27.500 km). Daarnaast zijn er nog enkele andere typen riolen zoals vacuümriolen en luchtpersriolen. Meer weten? Zie het rapport 'Riolering in beeld'.

Afbeelding - riolen // 000062_riolen2013.jpg (19 K)

Aantallen zuiveringsinstallaties

In totaal zijn er in Nederland circa 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). Daarnaast zijn er nog 23.000 individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA-compactsystemen).

Energie en grondstoffen

In totaal bevat het afvalwater in Nederland ongeveer 80.000 ton nitraat, daarvan wordt 80% verwijderd. Het ontsnapt op de zuivering als stikstofgas naar de atmosfeer, de rest wordt als nitraat geloosd op het oppervlaktewater. Het afvalwater bevat ongeveer 10.000 ton fosfaat, daarvan wordt 80%  op de RWZI verwijderd; dit wordt in het slib vastgelegd. Meer weten? Lees over grondstoffen in het rapport 'Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater'.

Het grootste deel van de energie in de waterketen bestaat uit thermische energie. Dat is de warmte die aan het water wordt toegevoegd door huishoudens en bedrijven. Deze kan via warmtewisselaars in de woning of in de riolering worden teruggewonnen. De totale hoeveelheid warmte is circa 66 PJ per jaar. Ter vergelijking; dit komt overeen met het  jaarlijkse  warmtegebruik van ruim 1,8 miljoen huishoudens. Meer weten? Zie het rapport 'Thermische energie uit afvalwater in Zwolle'.

Ongeveer een vijfde deel bestaat uit chemische energie. Dit is energie die is opgeslagen in de organische stof. Deze kan worden teruggewonnen door vergisting van afvalwater en zuiveringsslib. Dit kan ongeveer 16 PJ per jaar kan opleveren; het gemiddelde warmteverbruik van ongeveer 450.000 huishoudens. Meer weten? Zie het rapport 'Energie in de waterketen'.

Terug