Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water – Oosterwold

Beschrijving

Plaats: Almere

Doelstelling: onderzoeken of met grotere decentrale systemen, waar meerdere huishoudens op aangesloten kunnen worden, wel de beoogde oppervlaktewaterkwaliteit kan worden gerealiseerd.

Onderzoeksperiode: 2022 - 2023

Onderzochte technieken:

  • Nog niet bekend

Beoogde resultaten:

  • Een betere oppervlaktewaterkwaliteit dan bij individuele zuiveringen per woning
  • Zo mogelijk hergebruik (bevloeiing) van het gezuiverde water

Toelichting project:

Foto - Waterlab circulair water Oosterwold I // 6_oosterwold_i_002.png (871 K)

Bij de eerste tranche woningen in Oosterwold is in principe gekozen voor een afvalwateroplossing per woning. Het blijkt dat daarmee de beoogde oppervlaktewaterkwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Voor de toekomst wordt nu gekeken naar grotere geclusterde systemen waar meerdere huishoudens gebruik van zouden kunnen maken. Daarbij wordt ernaar gestreefd het effluent zo mogelijk als gietwater voor de tuin in te zetten. 

Conclusies:

Het project loopt nog; conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water, en een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van Waterlab Circulair Water, een EFRO-project, specifiek gericht op regionale economische ontwikkeling. Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. 

Gemeente

Almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug