Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterlab Circulair Water - Algemeen

Beschrijving

Plaats: Provincie Flevoland

Doelstelling: het ontwikkelen, toepassen en demonstreren van innovaties en technologieën op het gebied van de circulaire afvalwaterverwerking

Periode: 2021 – 2022

Onderzochte technieken:

Waterlab Circulair Water bestaat uit meerdere deelprojecten (zie onder), waarin verschillende technieken zullen worden onderzocht. Welke dat worden wordt nu onderzocht.

Beoogde resultaten:

Het project Waterlab Circulair Water beoogt een stimulans te geven aan de ontwikkeling en toepassing van decentrale systemen bij de verwerking van afvalwater in het buitengebied. De individuele projecten beogen:

 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Hergebruik van water
 • Besparing en/of terugwinning van grondstoffen
 • Ontwikkeling van oplossingen die in de toekomst breed kunnen worden toegepast

Conclusies:

De aanbesteding en bouw van de installaties vindt in 2022 plaats. Vooral in 2023 zal worden gemeten en gemonitord. Conclusies zullen in datzelfde jaar worden getrokken.

Rapportages:

 • Het project is gepresenteerd tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 1 november 2022; de sheets vindt u hier.
 • Verdere rapportages zijn momenteel nog niet beschikbaar. Alle resultaten van de pilots en de studies zullen tijdens en na afloop van het project gepresenteerd en openbaar gemaakt worden. De informatie zal vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Vervolg:

Elke pilot levert een businesscase op die gebruikt wordt voor opschaling van de technieken in andere regio’s. Op langere termijn levert dit project een bijdrage aan minder waterverbruik, hergebruik van water, verbetering waterkwaliteit, kostenbesparing voor het (her)gebruik van water en een groei in bewustwording bij burgers en bedrijven over de noodzaak van watertransitie.

Foto - Waterlab circulair water Algemeen // 1_waterlab_circulair_water_002.jpg (87 K)

Overige opmerkingen:

Waterlab Circulair Water maakt deel uit van EFRO, een specifiek op regionale economische ontwikkeling gericht programma van de Europese Unie.

Onder de paraplu van Waterlab Circulair Water worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd. De volgende projecten betreffen de verwerking van huishoudelijk afvalwater.

Deze worden ook afzonderlijk beschreven op de Saniwijzer:

Onderzoek vindt ook plaats naar de verwerking van spoelwater uit de aardappelverwerkende industrie.

Waterschap
 • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
 • Recreatie
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug