Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Recreatiepark Waterrijk Oesterdam

Beschrijving

Plaats: Tholen

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een recreatiepark

Schaal: ca. 500 i.e.

Toegepaste technieken:

  • aërobe actiefslibzuivering

Toelichting:

Waterrijk Oesterdam is een luxe vakantiepark op natuur- en recreatiegebied De Speelmansplaten, dat deel uitmaakt van de langste dam van de Deltawerken. Vanwege het ontbreken van riolering, en de onmogelijkheid deze aan te leggen in de primaire waterkering, is gekozen voor een decentrale oplossing.

In 2012 is op Waterrijk Oesterdam een afvalwaterzuivering van 175 i.e. geplaatst. De insteek hierbij was verantwoorde verwerking van gecombineerde, fluctuerende afvalwaterlozingen, met de mogelijkheid modulair uit te breiden bij vergroting van het park.

Begin 2019 is hier een tweede zuivering van 300 i.e. bij geplaatst. Dit was noodzakelijk vanwege de uitbreiding van het park met een hotel, appartementen, jachthaven en recreatiewoningen.

Ondergronds zijn nu in totaal 6 influentbufferputten en 3 slibbufferputten geplaatst. De bovengrondse ruimte bedraagt slechts 1 tank van 350 Ø en 1 tank van 400 Ø. Het geheel wordt op afstand gemonitord door C.A.R.S. inclusief telemetrie. Het dagdebiet loopt van 30 tot 120 m3

Gemeente

Tholen

Waterschap
  • Ws. Scheldestromen
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug