Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Nieuwe Sanitatie Apeldoorn II

Beschrijving

Plaats: Apeldoorn

Doelstelling: inzicht verschaffen in de haalbaarheid van nieuwe sanitatie door gescheiden inzameling van zwart water + voedselresten en grijs water

Onderzoeksperiode: afgerond in 2013

Onderzochte technieken:

 • Vacuümtoiletten
 • Voedselrestenvermalers

Toelichting onderzoek:

NSA II is een vervolg op NSA I. Bij NSA I zijn de mogelijkheden verkend voor een proefproject in Apeldoorn waarin nieuwe sanitatie wordt toegepast. De meest kansrijke optie bleek toepassing van vacuümtoiletten in combinatie met vermalen groente- en fruitafval.

Binnen NSAII is een businesscase opgesteld voor twee herstructureringswijken en mogelijk nog een renovatieproject in Apeldoorn.

Het plan was om het toiletwater van de circa 450 woningen met vacuümtoiletten samen met het vermalen keukenafval in te zamelen en dit gescheiden te behandelen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn. De herstructureringswijken liggen dichtbij de RWZI Apeldoorn.

De businesscase moest duidelijk maken of dit organisatorisch, technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Daarnaast is ook gekeken naar duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. Uiteindelijk moet het project leiden tot een routekaart voor nieuwe sanitatie in Apeldoorn.

Conclusies:

Technisch, beheertechnisch, onderhoudstechnisch en juridisch gezien is het concept haalbaar. Toepassing heeft verschillende milieuvoordelen, zoals waterbesparing, er hoeft minder afval opgehaald te worden, productie van biogas en winning van struviet, en mogelijkheden voor verwijdering van medicijnresten. Verder blijkt er een brede maatschappelijke acceptatie van het systeem te zijn. Financieel gezien wegen de baten echter in de huidige situatie nog niet op tegen de benodigde investering.

Vervolg:

NSA II heeft een vervolg gekregen met het project De Groene Hoven.

Aanbevelingen:

 • Praktijkervaring opdoen met een pilotopstelling.
 • Onderzoeksresultaten DEUGD II (over optimalisatie van grijswaterriool) beschouwen in het kader van NSA II. Hier ligt mogelijk een grote besparing, waardoor het financiële plaatje er positiever uit gaat zien.
 • Onderzoek doen naar de afvoer van geconcentreerd zwart water + GF-afval via een persriool.
 • Nader onderzoek doen naar het effect van voedselrestenvermalers op de afvalketen.
Afbeelding - NSA II Schema // nieuwe_sanitatie_apeldoorn_schema.png (57 K)

Schema technische uitwerking | Bron: Paul Telkamp (Tauw)

Gemeente

Apeldoorn

Waterschap
 • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
 • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug