Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023

Beschrijving

Plaats: Almere

Doelstelling: het monitoren van de pilotsystemen in het project Waterlab Flevoland

Onderzoeksperiode: 2021-2023

Onderzochte technieken:

  • actiefslibsysteem met sensortechnologie
  • wilgenfilter
  • belucht helofytenfilter
  • slib-op-dragersysteem

Toelichting:

De deelprojecten van waterlab Flevoland zij ook afzonderlijk op de Saniwijzer vermeld. U vindt ze hier.

In het monitoringsplan van het DEBIT-programma Waterlab Flevoland is de volgende toelichting opgenomen:

Het buitengebied van Flevoland is volop in ontwikkeling. Er komen recreatieve voorzieningen, nieuwe woonfuncties op vrijkomende erven en er is sprake van vernieuwende woningbouw, met name in Almere Oosterwold. Op die locaties zonder centrale riolering streven we naar dezelfde mate van milieubescherming als in situaties met riolering. Lokale en individuele zuiveringssystemen dienen de voordelen te bieden van waterkwaliteit en volksgezondheid die 100 jaar riolering heeft gebracht.

Waterschap Zuiderzeeland houdt de ontwikkelingen niet alleen goed in de gaten maar jaagt deze voor een belangrijk deel ook aan, zodat ook decentrale voorzieningen in de toekomst voldoen aan de normen die tegen die tijd gesteld zullen gaan worden. Daarvoor zijn in het recente verleden verschillende initiatieven in gang gezet:

  • De IBA’s die door en bij de particuliere woningen zijn geplaatst worden nauwgezet gemonitord. De data hiervan zijn/worden opgenomen in de Sanimonitor.
  • Met het Waterlab Flevoland worden de mogelijkheden van grotere decentrale zuiveringen (de zogenaamde CBA’s) voor toepassing in Oosterwold onderzocht.

Het onderzoek in 2022 richt zich net als in 2021 voor een deel op de effluentkwaliteit van de systemen. De belangrijkste vraag is of de systemen kunnen voldoen aan de lokale (aangescherpte) normen voor lozing op oppervlaktewater. Daarnaast dient er inzicht te komen in de mate van stabiliteit, betrouwbaarheid, zuiveringsrendement, beheer en duurzaamheid. Dit om een afweging te kunnen maken of dit soort systemen in de toekomst zouden kunnen voldoen aan de dan gangbare beheers- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Het beperken van emissies van microverontreinigingen, ook uit decentrale systemen, zal mogelijk in de toekomst van steeds groter belang worden om een schoon en veilig milieu te garanderen. De systemen in dit project zijn speciaal ontworpen om juist deze stoffen te verwijderen. Het onderzoek moet uitwijzen in welke mate dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Tegelijkertijd speelt er de discussie over de nieuwe stoffen/microverontreinigingen. Onbekend is hoe decentrale systemen microverontreinigingen (zware metalen, medicijnresten) en pathogenen verwijderen. Bij de nu in gebruik zijnde systemen is hier nog geen onderzoek naar gedaan (dit zal ook niet snel gebeuren). Gelet op de huidige discussie over micro’s acht STOWA specifiek onderzoek hiernaar van belang.

Gemeente

Almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug