Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Beschrijving

Plaats: Noord-oost Overijssel

Doelstelling: het monitoren van in het gebied aanwezige IBA's

Onderzoeksperiode: 2023-2024

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilters
  • IBA-compactsystemen

Toelichting:

Het beheergebied van Waterschap Vechtstromen kent een groot aantal IBA's bij particuliere woningen. Deze zijn in eigendom en beheer van de particulier zelf. Berekeningen tonen aan dat dit grote aantal IBA's een aanzienlijke impact kan hebben op de kwaliteit van het watersysteem, en dus van het al dan niet bereiken van de KRW-doelen.

Alvorens nieuw beleid te formuleren ten aanzien van de waterketen in het buitengebied wil het waterschap monitoren wat de werkelijke uitstoot van deze IBA's is. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenoemde nieuwe stoffen.

Waterschap Vechtstromen en STOWA werken in dit monitoringsplan samen. De uitvoering van de monitoring door Waterschap Vechtstromen is voorzien in 2023. Er zullen 50 IBA-systemen worden bemonsterd.

De resultaten van de bemonstering worden opgenomen in de Sanimonitor en in een rapportage.

Waterschap
  • Ws. Vechtstromen
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug