Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

NEREUS

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Huishoudelijk afvalwater.

Hoe werkt het NEREUS-systeem?

NEREUS staat voor ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’ en bestaat uit een combinatie van innovatieve technologieën.

Voorbehandeling

Gemeenschappelijk afvalwater wordt opgeslagen in een buffertank. In deze tank vindt eerst voorbezinking van de grove delen (zoals nat toiletpapier) in het influent plaats. In de pilot is de toevoerpijp hoog in de tank geplaatst. Het afvalwater wordt met 2,5 m3/u in de tank gepompt, en gaat dan eerst door een trommelzeef, die de grove delen verwijdert.

Waterzuivering

Vervolgens gaat het afvalwater naar een elektrocoagulatiesysteem, waar ijzer of aluminium in de oplossing wordt gebracht. Het ijzer of aluminium coaguleert met de zwevende deeltjes, colloïdaal materiaal en het fosfaat in het afvalwater. Voor de verwerking van het slib dat ontstaat bij elektrocoagulatie worden twee opties onderzocht: vergisting en verbranding.

Na de behandeling met elektrocoagulatie gaat het afvalwater uit voorzorg eerst door een voorfilter en dan naar het nanofiltersysteem. In het nanofiltersysteem doorloopt het afvalwater twee stappen. Stap 1 bestaat uit twee membraanmodules en stap 2 bestaat uit één membraanmodule. Hiervoor worden membranen met MWCO-waarden van 400 en 800 Da gebruikt.

Nutriëntenterugwinning

Op het nanofilterconcentraat worden nieuwe technieken voor terugwinning van fosfaat uitgetest. In eerste instantie gebeurt dit op laboratoriumschaal. Het permeaat uit het nanofiltersysteem van de pilot gaat door een waterontharder, waarbij kalk en magnesium worden verwijderd, alvorens het naar het RO-membraan gaat.

Dit membraan levert een zeer schoon waterproduct op, het RO-permeaat. Het concentraat van de omgekeerde osmose (RO) zal, gemengd met geconcentreerde urine, worden gebruikt voor het kweken van algen. Welke algen er precies gekweekt gaan worden, moet nog worden besloten.

Op RWZI Harnaschpolder in Delft worden proeven gedaan met de omzetting van fijn zeefgoed (cellulose) met enzyment tot een koolstofbron, die kan worden gebruikt als voeding voor de bacteriën in de zuivering. Op deze locatie kunnen ook tests met anaërobe vergising plaatsvinden.

Hoe effectief is deze techniek?

Dat is nog in onderzoek.

Welke reststromen komen er vrij?

Onder andere schoon water, slib, biogas en struviet.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Dit is een hoogtechnologisch proces, dat navenant veel beheer en onderhoud vergt.

Waar wordt deze techniek toegepast?

Op twee plekken vinden pilotprojecten plaats, die elders op de Saniwijzer worden beschreven. Via onderstaande links vindt u hierover meer informatie:

Voordelen:

  • energiewinning
  • fosfaatterugwinning

Nadelen:

  • vergt professioneel beheer
  • hoge investeringskosten
  • niet geschikt voor kleinschalige toepassingen (minimale schaalomvang ca. 500 personen)

Meer weten?

Terug