Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DeSaH

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Huishoudelijk afvalwater.

Hoe werkt het DeSaH-systeem?

Zwart water wordt - apart van grijs water - met vacuümtoiletten en vacuümriolering naar een UASB-reactor geleid. Eventueel kan hier nog GF-afval uit de keuken aan worden toegevoegd. De reactor produceert biogas, een nutriëntrijk effluent en relatief weinig slib. Uit het nutriëntrijk effluent wordt via struvietprecipitatie een fosfaatrijke meststof (struviet) teruggewonnen. En via het OLAND-proces wordt het ammonium omgezet in stikstofgas.

Het grijze water wordt via een vrijvervalriool ingezameld en in twee beluchte trappen gezuiverd. In de eerste trap wordt organische stof door bioflocculatie verwijderd. In de tweede trap wordt in een actiefslibsysteem het resterende organisch materiaal verwijderd en wordt het ammonium omgezet in stikstofgas.

Hoe effectief is deze techniek?

STOWA heeft bij de projecten in Sneek onderzoek verricht naar de effectiviteit van het DeSaH-systeem. Daarbij is vastgesteld dat het concept efficiënt en effectief is. De effluentwaarden voldoen ruimschoots aan de wettelijke lozingseisen voor CZV en N.

Bij de projecten in Sneek ontbreekt een actieve fosfaatverwijdering, waardoor de lozingsnormen voor grote RWZI's niet worden gehaald. Het systeem voldoet echter ruimschoots aan de beduidend minder strenge IBA-norm voor fosfaat. Door het systeem uit te breiden met actieve fosfaatverwijdering, kan ook aan strengere lozingseisen worden voldaan.

Bij opschaling van het project is de biogasopbrengst per i.e. hoger dan in een vergelijkbaar conventioneel systeem, zeker indien tevens GF-afval wordt verwerkt.

Lees ook het rapport 'Nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek' van STOWA. Dit bevat een beschrijving van de deelonderzoeken en een overkoepelend eindrapport.

Welke reststromen komen vrij?

Schoon water, enig slib, biogas en struviet.

Wat is er nodig aan onderhoud?

De installatie vergt wekelijkse controle en het periodiek bijstellen van bepaalde apparatuur om het biologische proces optimaal te laten verlopen. Daarnaast is periodiek onderhoud van de installatie nodig.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof
  • Goede verwijdering van nutriënten
  • Energiewinning
  • Fosfaatterugwinning

Nadelen:

  • Vergt profesioneel beheer
  • Hoge investeringskosten
  • Niet geschikt voor kleinschalige toepassingen (minimale schaalomvang ca. 500 personen)

Zie voor verdere informatie de website van DeSaH.

Terug