Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zuiveringsveld

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs en zwart water en voor nabehandeling van effluent van een compactsysteem of helofytenfilter.

Hoe werkt een zuiveringsveld?

Een zuiveringsveld is een variant op het helofyten- en wilgenfilter. In plaats van helofyten (waterplanten) of wilgen staan er gewassen op het filter die vooral veel biomassa produceren. De gewassen nemen zoveel mogelijk nutriënten uit het afvalwater op. Een deel van de overige verontreinigingen in het afvalwater wordt door biologische activiteit in de bodem afgebroken. Het water wordt deels door de planten opgenomen en verdampt, en de rest zakt uit naar het grondwater.

Door de gewassen te oogsten en (al dan niet na compostering) op het land te brengen, worden de nutriënten weer teruggebracht in de kringloop. Daarbij kan worden gedacht aan gewassen als maïs of olifantsgras. Een dergelijk systeem functioneert net zo als een helofytenfilter, maar de dimensionering is meer aangepast aan een maximale biomassaproductie.

Als het systeem groot genoeg is, vindt er in het geheel geen lozing naar het oppervlaktewater plaats.

Hoe effectief is deze techniek?

Zuiveringsvelden worden in Nederland nog niet toegepast. De effectiviteit is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van wilgenfilters. Er is veel ervaring met wilgenfilters in het buitenland, met name Scandinavië. Wilgenfilters zonder lozingen zijn vanzelfsprekend zeer effectief, omdat er geen effluent overblijft. De effectiviteit van verticaal doorstroomde wilgenfilters hangt vooral af van de grootte ten opzichte van het debiet van de lozing. De praktijkervaringen met wilgenfilters zijn goed.

Wilgen verwijderen zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof), organische stof (uitgedrukt in BZV en CZV), nutriënten (stikstof en fosfaat). Door de bodempassage verdwijnen ziekteverwekkende bacteriën en virussen voor een groot deel. 

Hoe veilig is de techniek?

Ook hiervoor kan het beste naar wilgenfilters worden gekeken. Ziekteverwekkers worden in het wilgenfilter vrijwel volledig verwijderd. Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein. Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud in de voorbezinktank.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Jaarlijks dient het gewas één of twee keer te worden geoogst. Verder is onderhoud nodig aan pompen en leidingen.

Voordelen:

  • Maakt gebruik van natuurlijke processen
  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Verwachte hoge verwijdering van organische stof, opgeloste bestanddelen en ziekteverwekkers

 Nadelen:

  • Er is nog maar beperkt ervaring mee
  • Goede ontwerpcriteria zijn nog niet beschikbaar
  • Vraagt veel ruimte

 

Terug