Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Voorbezinktank

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water en grijs water.

Afbeelding - voorbezinktank // voorbezinktank.jpg (99 K)

Hoe werkt een voorbezinktank?

De belangrijkste functie van de voorbezinktank is het laten bezinken van bezinkbare stoffen (zand, slib). Dit gebeurt om te voorkomen dat die verderop in het zuiveringsproces voor problemen zorgen doordat zij de leidingen verstoppen. Een belangrijke nevenfunctie van de voorbezinktank is het bufferen en mengen van het afvalwater, voor een meer homogene en continue afvalwaterstroom.

Bezinking werkt op basis van zwaartekracht. Als de dichtheid van de deeltjes groter is dan die van water, bewegen zij zich onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem (sedimentatie), terwijl lichtere deeltjes juist gaan drijven. De opwaartse stroming van het water moet lager zijn dan de neerwaartse snelheid van de bezinkende partikels. Op de bodem van het bekken is bij grotere bassins vaak een slibschraper gemonteerd om het bezonken slib af te voeren. Bezinkbekkens zijn er in vele uitvoeringsvormen: rond of rechthoekig, met of zonder slibruimer en drijflaagafstrijker. Bij slecht bezinkbaar slib kan vooraf een coagulant of flocculant toegevoegd worden om de afscheiding te verbeteren.

Een voorbezinking is een noodzakelijke stap voor bijvoorbeeld een helofytenfilter. Een bestaande septic tank of een verbeterde septic tank kan bij kleinere afvalwaterstromen veelal goed als voorbezinktank dienst doen.

Hoe effectief is deze techniek?

Bij een goede dimensionering kan een volledige ontmenging van vloeistof en vaste delen plaatsvinden.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Volksgezondheidsproblemen met septic tanks komen soms voor als onzorgvuldig met het effluent wordt omgegaan. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten zorgvuldig worden behandeld .

Welke stromen komen er vrij?

Effluent, slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen, afgezien van afvoer van het slib over de weg.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodiek moet de tank worden geleegd.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Geen energie nodig
  • Vraagt weinig ruimte
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Regelmatige slibverwijdering nodig
  • Effluent en slib vergen een nabehandeling of een goede afvoer

Zie voor meer informatie EMIS.

Terug