Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verbeterde Septic Tank (VST)

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water, grijs water.

Hoe werkt een VST?

Een VST is een driekamer septic tank met een inhoud van in totaal 6m3. Het afvalwater stroomt door de verschillende compartimenten, waardoor de turbulentie wordt verminderd en de bezinking bevorderd. Door bezinking of opdrijving verdwijnen de zwevende deeltjes uit het afvalwater en er treden biologische omzettingen op, waardoor slib wordt afgebroken.

Afbeelding - VST // verbeterde_septic_tank.jpg (134 K)

Met name na het in werking treden van het lozingenbesluit bodembescherming (1 juli 1990) lag de nadruk op vermindering van zwevende (slib)delen in het effluent. Uitgangspunt was niet maximale zuivering, maar maximale bezinking.

Hoe effectief is deze techniek?

De biologische verwijdering van organische stof in een septic tank is beperkt (ligt ongeveer rond de 30%). Een groot deel van de stikstof en het fosfaat wordt niet verwijderd. Het effluent uit de septic tank kan wel goed worden gebruikt voor irrigatie.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Volksgezondheidsproblemen met septic tanks komen soms voor als onzorgvuldig met het effluent wordt omgegaan. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten zorgvuldig worden behandeld .

Bij opening van de tank kunnen schadelijke en brandbare gassen ontsnappen.

Welke stromen komen er vrij?

Nutriënt rijk effluent, slib, biogas.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen, afgezien van afvoer van het slib over de weg.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodiek moet de VST worden geleegd. Zie ook de folder van waterschap Zuiderzeeland.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Geen energie nodig
  • Vraagt weinig ruimte
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Lage verwijdering van ziekteverwekkers, organische stof en nutriënten
  • Regelmatige slibverwijdering nodig
  • Effluent en slib vergen een nabehandeling of een goede afvoer.

Meer informatie over onder andere de effectiviteit van de septic tank treft u op de IBA-helpdesk en in bijgaand document.

Terug