Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Vergister

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Afvalwater met veel organische stof, mest, slib en organische afvalstromen (bijvoorbeeld keukenafval). Een vergister is vooral geschikt voor de behandeling van afvalstromen met veel vaste stoffen. 

 

Hoe werkt een vergister?

Organische stof wordt door bacteriën omgezet in biogas.

Het afvalwater wordt opgeslagen in een gesloten tank. Door bacteriewerking ontstaat biogas, dat aan de bovenkant door een leiding wordt afgevoerd. Dit gas kan worden gebruikt als brandstof. Het gas wordt afgevoerd door de overdruk die in de tank ontstaat. Het restproduct (het vergiste slib) wordt digestaat genoemd en is rijk aan nutriënten, maar bevat nog slechts weinig ziekteverwekkers.

Afbeelding - vergister // vergister.jpg (112 K)

De biogasopbrengst kan worden verhoogd door ook andere biomassastromen aan de vergister toe te voegen. Denk aan groente- en fruitafval, maar ook aan mest. Een vergister is effectiever naarmate het afvalwater minder verdund is (er meer organisch materiaal aanwezig is).

Hoe effectief is deze techniek?

De biogasproductie is afhankelijk van de temperatuur en het type biomassa dat wordt vergist. De biogasproductie van het afvalwater van 1 persoon bedraagt onder goede omstandigheden ongeveer 7 m3 per jaar.

Welke reststromen komen vrij bij deze techniek?

Een nutriëntrijke afvalwaterstroom (digestaat).

Hoeveel energie kost deze techniek?

Het proces levert energie. Er is echter een eigen behoefte in de vorm van warmte en elektrische energie, waardoor de werkelijke energieopbrengst geringer is. Deze procesenergie kan in de winter oplopen tot ca. 40% van de totale biogasopbrengst. Door warmtekrachtkoppeling toe te passen kan met 12 tot 15% van de totale gasopbrengst als procesenergie worden volstaan.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Bij een in constructief opzicht degelijke uitvoering zijn er weinig technische problemen te verwachten. Wel dient men rekening te houden met de noodzaak van het periodiek verwijderen van bezonken materiaal.

Voordelen:

  • Energieopwekking
  • Geen energie nodig
  • Eenvoudige technologie
  • Weinig grondgebruik
  • Mogelijkheden om ook andere organische afvalstromen te verwerken

Nadelen:

  • Nabehandeling van het digestaat is nodig (N, P, ziekteverwekkers)

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM en het Vlaamse EMIS.

Een uitgebreide beschrijving van vergistingsinstallaties in de landbouw vindt u bij het AgentschapNL.

Terug