Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Ziekenhuis Tergooi

Beschrijving

Plaats: Hilversum

Doelstelling: onderzoeken van duurzame concepten op het gebied van water voor een nieuw te bouwen ziekenhuis

Onderzoeksperiode: 2015

Onderzochte technieken:

  • Pharmafilter-concept, inclusief Tonto’s
  • Nieuw concept voor decentrale bereiding warm tapwater

Toelichting onderzoek:

Het streven is om voor het nieuwe ziekenhuis Tergooi een BREEAM-predicaat ‘excellent’ te behalen. Onderdeel daarvan zijn hoge duurzaamheidsambities op het gebied van water. Er is voor gekozen om hiervoor te kijken naar toepassing van het Pharmafilter-concept en naar verschillende methoden voor de bereiding van warm tapwater. Pharmafilter is een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater van ziekenhuizen (klik hier voor meer informatie).

Conclusies:

Met het Pharmafilter-concept zijn duidelijk duurzaamheidsvoordelen te behalen voor Tergooi. Een cruciaal aspect voor de realisatie van het concept is de locatiekeuze voor de zuivering. Aanbevolen wordt om snel duidelijkheid te scheppen over geschikte locaties voor de zuivering.

Ook hergebruik van het gezuiverde afvalwater biedt interessante perspectieven. Hergebruik kan echter alleen onder strikte voorwaarden. Wettelijk gezien moet er een ontheffing komen voor de inzet van dit water in het ziekenhuis. Dit vergt specifieke technische maatregelen die voorkomen dat het (her)gebruikte afvalwater gezondheidsrisico’s oplevert. Daarvoor is het nodig om verder te onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om waterhergebruik voor toiletspoeling en spoeling van Tonto’s (vermalers) mogelijk te maken.

Over het systeem voor de bereiding van warm tapwater is voldoende inzicht opgedaan om in een later stadium een definitieve keuze te kunnen maken, maar daarvoor is eerst nog meer informatie nodig over de volledige energiehuishouding van het ziekenhuis.

Vervolg: nog niet bekend

Gemeente

Hilversum

Waterschap
  • Ws. Amstel, Gooi en Vecht
Aard van het project
  • Bureaustudie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug