Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Vervangen drukriool Blankenham

Beschrijving

Plaats: Blankenham e.o.

Doelstelling: Het drukriool in het gebied Blankenham was aan het eind van zijn technische levensduur en moest dringend vervangen worden. Onderzocht is of er goedkopere, duurzamere en slimmere oplossingen mogelijk waren.

Onderzoeksperiode: 2014-2015

Onderzochte technieken:

  • Drukriolering
  • Helofytenfilter/wilgenfilter
Foto - Blankenham // blankenham.jpg (231 K)

Toelichting onderzoek:

Binnen het project is een alternatievenstudie uitgevoerd. Daarbij zijn de effecten van de mogelijke alternatieven op de waterkwaliteit, en ook de effecten voor de volksgezondheid en de veterinaire gezondheid beoordeeld. Er is een duurzaamheidsscan opgesteld en er is een analyse gemaakt van de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt.

Uiteindelijk zijn de totale levensduurkosten in beeld gebracht voor de nul-variant (drukriolering) en het alternatief (decentrale helofyten/wilgenfilters per kern) door middel van een LCC-raming.

Conclusies:

In de zomer van 2015 heeft over het project besluitvorming plaatsgevonden. De conclusie was dat het alternatief duurzamer is, mag rekenen op een groot draagvlak bij zowel de bewoners als de betrokken agrariërs, en over de totale levensduur enigszins goedkoper is. Ondanks dat bleek er bij de gemeente geen ruimte te zijn voor het dekken van de aanvankelijk hogere investeringskosten. De gemeente heeft derhalve moeten besluiten alsnog een nieuw drukriool aan te leggen.

Vervolg:

Over het project is in het najaar van 2015 een evaluatie uitgevoerd. Deze laat zien dat de vooraf opgestelde randvoorwaarden van grote invloed zijn geweest op het uiteindelijke project. De randvoorwaarden werden uiteindelijk als te knellend ervaren, en de mogelijkheid ontbrak deze op basis van voortschrijdend inzicht bij te stellen.

In de evaluatie wordt vastgesteld dat met het alternatief 15 – 25 % op de totale kosten had kunnen worden bespaard als de kernen Baarlo en Buurtsteeg afzonderlijk waren beschouwd. De mate waarin besparingen optreden, blijkt sterk afhankelijk van het al dan niet noodzakelijk zijn van drukriolering om het afvalwater van 1 kern naar het helofytenfilter te transporteren.

Aanbeveling:

In de evaluatie wordt aanbevolen er bij scenarioberekeningen rekening mee te houden dat theoretisch berekende besparingen (bijvoorbeeld op de RWZI) vanwege al gedane investeringen in de praktijk niet altijd gerealiseerd kunnen worden.

Gemeente

Steenwijkerland

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug