Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Recreatieterreinen Veluwe

Beschrijving

Plaats: gemeenten Ede en Barneveld

Doelstelling: De mogelijkheden onderzoeken van innovatieve technieken voor het inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater dat vrijkomt op recreatieterreinen in het buitengebied. En met name nagaan of en hoe afvalwater lokaal kan worden gezuiverd en hergebruikt.

Onderzoeksperiode: 2014 – 2016

Onderzochte technieken:

 • Helofytenfilter
 • Belucht helofytenfilter
 • Wilgenfilter
 • Bruinkoolfilter
 • Composterend filter
 Foto - recreatie Veluwe // recreatie_veluwe.jpg (89 K)
 Foto: Recreatieterrein | Bron: Paul Telkamp

Toelichting onderzoek:

De gemeenten Ede en Barneveld en waterschap Vallei en Veluwe hebben onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het lokaal behandelen van afvalwater van recreatieterreinen, om daarmee toekomstige capaciteitsproblemen in het drukriool voor te zijn. De voorkeur van de recreatieondernemers ging uit naar natuurlijke vormen van zuivering, met het oog op het versterken van hun duurzame imago.

Voor drie recreatieterreinen is onderzocht welk type natuurlijke zuivering het meest geëigend zou zijn en waar deze zou kunnen komen. Verder is er een financiële kostenanalyse en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) uitgevoerd. Op basis van de mkba is een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Ook is er gekeken naar de juridische en beleidsmatige aspecten.

Conclusies:

Ieder recreatieterreinen heeft een eigen, specifieke afvalwaterdynamiek. Het afvalwater kan goed decentraal gezuiverd worden. De voorkeur van de terreineigenaren gaat daarbij uit naar zo compact mogelijke natuurlijke systemen. De omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate of een decentrale voorziening mogelijk is; wet- en regelgeving bieden over het algemeen voldoende ruimte. Belangrijke vragen zijn er nog ten aanzien van het toekomstige beheer en onderhoud, de monitoringsopgave en de financiering en eventuele kortingen op rioolbelasting en zuiveringsheffing.

Vervolg: dit project heeft (nog) geen vervolg gekregen

Aanbevelingen:

 • Richt de aandacht niet alleen op de techniek, maar ook op de beleidsmatige aspecten van deze nieuwe ontwikkelingen
 • Zoek met het oog op de kosten een pilotlocatie waar daadwerkelijk een knelpunt kan worden opgelost
 • Voer een pilot uit met een belucht helofytenfilter, want dat is de meest kansrijke optie
 • Begeleid de pilot met goed onderzoek
 • Werk voor opzet en uitvoering van de pilot samen met STOWA/RIONED
 • Besteed vooral ook aandacht aan toekomstig beheer, onderhoud, controle, financiering en dergelijke

Gemeente

Barneveld, Ede

Waterschap
 • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
 • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Recreatie
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug