Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Oosterwold - realisatie iba's per woning

Beschrijving

Plaats: Almere/Zeewolde

Doelstelling: zuiveren en lozen van het afvalwater van woningen in een gebied waar de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding op hun kavel

Schaal: op termijn (2030) 15.000 woningen

Toegepaste technieken:

  • Alle decentrale sanitatietechnieken die voldoen aan de IBA klasse III-normen zijn mogelijk

Monitoring: Waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied worden gemeten en gemonitord. De monitorgegevens voor zover beschikbaar kunt u vinden via www.sanimonitor.nl .

Ervaringen: Met de bestaande kleine decentrale zuiveringstechnieken die nu veelal door de bewoners worden toegepast zijn er zorgen over de toekomstige waterkwaliteit. Voor de komende jaren zal er meer worden gekeken naar de decentrale verwerking van afvalwater in grotere clusters.

Toelichting:

Oosterwold is een groen gebied van 43 vierkante kilometer ten oosten van Almere en ten westen van Zeewolde. Hier is plek voor een groot aantal woningen en bedrijven. Voor dit gebied is geen gedetailleerd ontwikkelingsplan opgesteld. Binnen een eenvoudig kader en een aantal spelregels is er volop ruimte voor particuliere initiatieven. Het idee is een spontane, organische groei 'van onderop’. Dit betekent dat de bewoners niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw van hun woningen en bedrijven, maar ook voor de wegen, inrichting van de openbare ruimte en de waterhuishouding.

Burgers en andere partijen zijn dus onder andere ook zelf verantwoordelijk voor wat ze met hun afvalwater doen. Waterschap Zuiderzeeland en de andere betrokken overheden houden wel een oogje in het zeil. Zij hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Verder organiseerden zij een ‘challenge’ waarin wordt gezocht naar innovatieve decentrale afvalwaterzuiveringen die nog beter werken dan de huidige systemen.

Anders dan gebruikelijk, is er per kavel een afzonderlijke vergunning afgegeven. Waterschap Zuiderzeeland ondersteunde de bewoners bij het opstellen van een waterplan, het aanvragen van de watervergunning, en het doen van een melding over het lozen van afvalwater.

Ondanks deze inspanningen bleek het niet goed mogelijk op de langere termijn de goede kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen garanderen. In de periode 2020 – 2022 is het onderzoek in het EFRO-project 'Kansen voor West - Waterlab Circulair Water' daarom meer gericht geweest op de mogelijkheden van een meer clustergewijze behandeling van het afvalwater. Uiteindelijk heeft de provincie besloten dat het oppervlaktewatersysteem met het aantal kleine iba’s te veel belast wordt. Zij heeft de gemeente gevraagd alsnog een rioolsysteem aan te leggen.

Gemeente

Almere, Zeewolde

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Implementatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug