Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Algemeen

Beschrijving

Plaats: Grensstreek Nederland-Vlaanderen

Doelstelling:

Zoeken naar nieuwe en duurzame oplossingen voor de verwerking van afvalwater in het buitengebied. De focus ligt daarbij vooral op hergebruik van water en op het besparen of terugwinnen van grondstoffen. Het uiteindelijke streven is de hele keten van wateraanvoer, -afvoer en -zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept.

Periode: 2017 – 2021

Onderzochte technieken:

I-QUA bestaat uit meerdere deelprojecten (zie onder), waarin verschillende technieken zijn onderzocht:

 • Keramische UF-membranen in combinatie met RO (Reverse Osmosis)
 • Belucht helofytenfilter
 • Wilgenfilter
 • Zandfiltratie
 • Ozon en/of actieve kool
 • Mobiel plantenzuiveringssysteem
 • Waterloze toiletten
 • Microvergister
 • Plantensysteem op basis van lava
 • Zuivering met eendenkroos

Beoogde resultaten:

Het project I-QUA beoogt een stimulans te geven aan de ontwikkeling en toepassing van decentrale systemen bij de verwerking van afvalwater in het buitengebied. De individuele projecten beogen:

 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Hergebruik van water
 • Besparing en/of terugwinning van grondstoffen
 • Vervanging van verouderde en kostbare drukriolering en storingsgevoelige IBA’s
 • Ontwikkeling van oplossingen die in de toekomst breed kunnen worden toegepast

Stand van zaken:

Het I-QUA project is eind 2021 afgesloten. Niet alle voorgenomen projecten konden geheel worden uitgevoerd (deels door Corona). Verder is er gedurende de looptijd een nieuw project (Pukkemuk) toegevoegd. Er is inmiddels een eindrapport verschenen (zie Rapportages).

Resultaten:

I-QUA heeft bewezen dat decentrale behandeling van afvalwater goed mogelijk is en kansen biedt voor lokaal hergebruik van het water:

 • Het project Gust'Eaux laat zien dat hergebruik tot 90% van het afvalwater mogelijk is en dat het effluent zelfs tot drinkwaterkwaliteit kan worden opgewerkt.
 • Ecoz-mobile geeft een aanzet voor het op locatie zuiveren van afvalwater van festivals, maar de techniek behoeft nog enige doorontwikkeling.
 • Bij voetbalvereniging HVCH is succesvol geëxperimenteerd met de aparte behandeling van urine. Vanwege corona is het systeem echter niet voldoende belast geweest om het onderzoek volledig uit te voeren. De resultaten tot nu toe zijn echter bemoedigend.
 • De eendenkrooszuivering op de geitenboerderij bleek onder de (te koude) Belgische omstandigheden niet voldoende te werken.
 • Bij de Carwash-pilot is een omgekeerde osmose met een aantal voorbehandelingsstappen getest voor de behandeling van het afvalwater van een autowasstraat, opdat het opnieuw gebruikt zou kunnen worden als waswater.
 • Bij Pukkemuk is een wilgenfilter aangelegd. In combinatie met aanvullende technologieën kan het afvalwater worden hergebruikt voor toiletspoeling.

Rapportages:

Alle resultaten van de pilots en de studies zijn tijdens en na afloop van het project gepresenteerd en openbaar gemaakt. De informatie is vrij beschikbaar, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken:

Vervolg:

Mogelijk krijgt het project een vervolg met een tweede fase I-QUA. Verder is de kennis en ervaring die in I-QUA is opgedaan gebruikt om een afwegingskader op te stellen (zie Rapportages). Daarin wordt beschreven hoe de ontwikkelde afvalwatervoorzieningen kunnen worden toegepast. Partijen die na afloop van het project voorzieningen in het buitengebied gaan aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

I-QUA maakt deel uit van Interreg, een specifiek op grensregio’s gericht programma van de Europese Unie. Onder de paraplu van I-QUA worden zes pilotprojecten uitgevoerd. Deze projecten worden ook afzonderlijk beschreven op de Saniwijzer:

Aard van het project
 • Pilot

Terug