Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Voetbalvereniging HVCH

Beschrijving

Plaats: Heesch

Doelstelling:

Scheiden en zuiveren van de afvalwaterstromen van een voetbalvereniging en vier tegenovergelegen woningen, om te komen tot lokale verwerking van het afvalwater en terugwinning van grondstoffen. Tijdens het project wordt onderzocht welke technieken die al op grote schaal worden toegepast het meest geschikt zijn voor toepassing op deze kleinere schaal.

Onderzoeksperiode: 2017 - 2021

Onderzochte technieken:

 • Ozon toegepast op urine (geel water) van watervrije urinoirs (opwerking tot meststof)
 • Phytoparking toegepast op douchewater (grijs water) en vervolgens op zwart water
 • MBR met voorgeschakelde bezinktank, toegepast op zwart water afkomstig van de voetbalvereniging HVCH en vier tegenovergelegen woningen (zwart water en douche/keukenwater)

Beoogde resultaten:

 • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen/circulariteit
 • Energiebesparing en -terugwinning
 • Tegengaan verdroging
 • Ontlasting vacuümriolering

Toelichting project:

HVCH is een voetbalclub met zo’n 1.400 leden. Ieder weekend maken 70 teams gebruik van douches en toiletten. Het sportcomplex was tot nu toe aangesloten op de vacuümriolering. Renovatie van kleedkamers en clubgebouw biedt de kans om het afvalwater volledig te scheiden in: urine van de mannentoiletten, fecaliënafvalwater, douche- en keukenwater en hemelwater.

Deze scheiding van stromen maakt het mogelijk om urine op te werken tot meststof en gezuiverd water toe te voegen aan het grondwater (om verdroging tegen te gaan), en de bestaande riolering te ontlasten. Verder wordt er energie bespaard doordat het afvalwater niet hoeft te worden getransporteerd naar de zuivering.

Voor de duur van de pilot wordt het gezuiverde water nog wel op het riool geloosd. Het gaat immers nog om testen, en die moeten zonder gevaar voor de volksgezondheid kunnen worden uitgevoerd.

Er is een filmpje gemaakt over het systeem:

Resultaten:

 • De Phytoparking heeft het afvalwater van douches en de kantine behandeld. De zuiveringsresultaten voldeden aan de vereisten. Een optimalisatieslag zal nog plaatsvinden in de periode na afloop van het I-QUA-project.
 • De eerste resultaten van de MBR tonen aan dat de MBR, ondanks de geringe adaptatie van het actiefslib, de BZV en CZV heeft verwijderd tot het vereiste niveau in het effluent. M.b.t. de verwijdering van P en N was de resterende tijd te kort om de MBR zó in te regelen en eventueel additionele apparatuur bij te plaatsen dat het vereiste niveau in het effluent kon worden bereikt. Daardoor heeft ook slechts een beperkte monitoring kunnen plaatsvinden. Het onderzoek aan de MBR zal daarom in de periode na afloop van het I-QUA-project doorlopen om het systeem te optimaliseren.
 • Dit geldt ook voor de urinebehandeling op basis van ozon. De eerste resultaten tonen aan dat de medicijnresten en microverontreinigingen zijn verwijderd. Maar ook hier moet nog optimalisatie plaatsvinden na afloop van het project I-QUA.

Ondanks enige opstartproblemen en foutieve aansluitingen, en de effecten van de Covid-19 maatregelen kan (voorzichtig) worden geconcludeerd dat de gepilote technologieën veel belovend zijn voor toepassing in het buitengebied.

De opgedane kennis en ervaring zijn gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin wordt beschreven hoe is gekozen voor deze voorziening en hoe het afwegingskader ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

De data van de pilot vindt u op de Sanimonitor.

Een uitgebreide beschrijving van deze pilot, het afwegingskader, het proces en de leerpunten vindt u in de I-QUA eindrapportage vanaf p. 56.

Vervolg:

De pilot bij HVCH wordt de komende twee jaar nog gemonitord. Na afronding van deze periode blijven de ondergrondse infrastructuur en complete Phytoparking staan. De container met MBR wordt wellicht elders in het buitengebied van Bernheze toegepast.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

 

 

Gemeente

Bernheze

Waterschap
 • Ws. Aa en Maas
Aard van het project
 • Pilot
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug